Dňa 17.11.2021 je štátny sviatok a preto sa v tento deň zásielky nebudú doručovať ani vyzdvihovať. Ďakujeme za pochopenie.
MENU
Objednať prepravu SK CZ SVET

Garancia najnižšej ceny kuriérskej prepravy!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti

LASER – SK, spol. s r.o.,
so sídlom Stöcklova 14, 08501 Bardejov , IČO 36 501 301
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15768/P
www.kurierske-sluzby.sk

článok I.
Základné pojmy

 1. Obchodnými podmienkami spoločnosti LASER - SK, spol. s r.o. sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť LASER - SK, spol. s r.o. a všetci partneri poskytovateľa podľa prílohy č. 2 týchto VOP. Predmetom činnosti Poskytovateľa je okrem iného aj prepravná činnosť, poskytovanie kuriérskych a poštových služieb resp. ich sprostredkovanie.
 3. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky prepravné služby, t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravu zásielok z „Miesta odoslania“ do „Miesta určenia“.
 4. Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odosielaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná s Objednávateľom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Objednávateľa; v takomto prípade je Odosielateľ označený na objednávke Objednávateľa služby.
 5. Miestom odoslania je miesto určené Objednávateľom, na ktorom je Poskytovateľ povinný prevziať zásielky, ktoré budú predmetom prepravy.
 6. Miestom doručenia je miesto určené Objednávateľom, na ktoré je Poskytovateľ povinný doručiť zásielku alebo zásielky.
 7. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Objednávateľa zásielka určená.
 8. Prepravcom alebo Dopravcom sa rozumie alternatívny názov pre Poskytovateľa uvedený najmä v niektorých sprievodných dokumentoch k prepravovaným zásielkam (napr. Prepravný list, Cenník alebo iné príslušné písomné dokumenty alebo dohody a zmluvy).
 9. Driver listom sa rozumie formulár Poskytovateľa, do ktorého sú zaznamenávané informácie o doručovanej zásielke a o príjemcovi zásielky.
 10. Prepravným listom, resp. zostavou zásielok sa rozumie sprievodný dokument zásielky, obsahujúci základné údaje o Odosielateľovi, Príjemcovi a špecifikácii prepravovanej zásielky.
 11. Na miestach, kde sa v týchto VOP hovorí o tom, že úkon musí byť urobený písomnou formou, rozumie sa tým podanie urobené na listine alebo inom hmotne zachytenom substráte a to najmä faxom, telexom alebo e-mailom.

článok II.
Základné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na expresné poštové služby a ďalšie prepravné služby vykonávané Poskytovateľom, ibaže by boli pre konkrétny prípad dohodnuté osobitné zmluvné podmienky. Od týchto VOP sa dá v jednotlivých prípadoch odchýliť len na základe písomnej dohody Poskytovateľa a Objednávateľa.
 2. Tieto VOP sú pre Objednávateľa záväzné od okamihu dojednania zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 3. Objednávateľ je vo výlučnom zmluvnom vzťahu len s Poskytovateľom a nikdy nie s akoukoľvek treťou osobou, ktorú Poskytovateľ obstará resp. sprostredkuje pre účely zabezpečenia prepravy zásielok.
 4. Doručovanie zásielok sa riadi Cenníkom a sprievodcom služieb a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo Všeobecnými zasielateľskými podmienkami, a to v závislosti od druhu objednanej služby. Jednotlivé druhy služieb a ich príslušnosť k obchodným podmienkam sú uvedené v aktuálnom Cenníku a sprievodcovi službami Poskytovateľa.
 5. Odosielateľ svojím podpisom na sprievodných dokumentoch k zásielke potvrdzuje správnosť údajov na nich uvedených. Zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s príslušnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa zvolenú službu a Cenníkom a sprievodcom službami, že ich obsah mu je známy, obsahu rozumie a súhlasí, že všetky podmienky zmluvného vzťahu sa budú riadiť ich aktuálnym znením.
 6. Odosielateľ svojím podpisom na akomkoľvek dokumente týkajúcom sa zmluvného vzťahu s Poskytovateľom a/alebo prepravy zásielky, vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom na tom-ktorom dokumente v systéme spoločnosti LASER-SK spol. s r.o. pre účely zabezpečenia doručovania zásielok.

článok III.
Zásielka

 1. Zásielkou sa rozumie poštová zásielka (listová zásielka, balík), prípadne iná zásielka, ktorú tvorí predmet - vec určený/á na prepravu, ktorý/á má v súlade s týmito VOP Poskytovateľ povinnosť dopraviť Príjemcovi. Za jednu zásielku sa považuje aj viac balíkov, ktoré sú podané na prepravu v jednom časovom okamihu, v rovnaký deň od jedného odosielateľa a sú určené pre jedného príjemcu. V takom prípade všetky balíky tvoriace jednu zásielku sa považujú za jednu viackusovú (viac balíkovú) zásielku. Minimálne a maximálne rozmery poštových zásielok určujú Akty Svetovej poštovej únie (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky č. 129/2014 Z.z.). Pre iné ako poštové zásielky (pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak) platia nasledovné limity: maximálna hmotnosť jedného balíka nesmie byť väčšia ako 30 kg, maximálna dĺžka nesmie byť väčšia ako 150 cm a súčet obvodu a dĺžky balíka nesmie presiahnuť 250 cm. V prípade, že Objednávateľ požaduje doručiť zásielku so službou SK Point, zásielka musí spĺňať nasledovné parametre: zásielka môže pozostávať iba z jedného balíka, maximálna hmotnosť balíka je do 5 kg, ťažšie balíky len na základe predchádzajúcej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, maximálna dĺžka jednej strany balíka je 70 cm a súčet strán balíka (dĺžka + šírka + výška) je najviac 120 cm, maximálna hodnota zásielky je do 700,00 EUR vrátane DPH. Jednotlivé druhy poskytovaných služieb sú uvedené v platnom Sprievodcovi službami a cenníku spoločnosti LASER - SK a sú uverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa www.kurieske-sluzby.sk.
 2. Zásielka musí byť riadne uzatvorená a zabalená spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru zásielky, jej hmotnosti a tvaru tak, aby bola chránená proti poškodeniu, a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky, a nespôsobila ujmu na zdraví a majetku obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám. Obal zásielky musí chrániť obsah zásielky voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu manipuláciou. Uzávera zásielky a obal zásielky musia byť také, aby nebolo možné preniknúť do zásielky bez zanechania viditeľnej stopy poškodenia. Odosielateľ je v každom prípade výlučne sám zodpovedný za riadnu prípravu zásielky na prepravu a za jej riadne a náležité zabalenie a to tak, aby v každom momente prepravy boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy (európskej aj slovenskej) vzťahujúce sa k charakteru a obsahu zásielky a jej prepravy; za týmto účelom je Odosielateľ zásielky povinný urobiť všetky potrebné opatrenia, najmä, nie však výlučne: uskutočniť všetky potrebné úkony k tomu, aby mohla byť zásielka riadne prepravená (napr. získaním potrebných povolení, licencií, osvedčení alebo informovaním príslušných orgánov či subjektov), poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie a tiež doklady potrebné k preprave zásielky a pod. V prípade porušenia akejkoľvek z týchto povinností je Odosielateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu z porušenia týchto povinností vznikne, najmä, nie však výlučne škodu predstavujúcu sankcie udelené príslušnými kontrolnými alebo inými orgánmi, súvisiace s porušením povinností ohľadne prepravy príslušnej zásielky a/alebo požiadaviek na prepravu príslušnej zásielky. V prípade, ak je predmetom zásielky potravina (ktorá zároveň nie je vylúčená z prepravy) je Odosielateľ povinný zabezpečiť jej riadne zabalenie tak, aby v prípade prepravy bolo vždy zabezpečené jej účinné oddelenie od ostatných zásielok a musí zabezpečiť, aby mal Poskytovateľ počas prepravy k dispozícii doklad o pôvode tovaru, ktorý je predmetom zásielky. V prípade porušenia akejkoľvek z týchto povinností je Odosielateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu z porušenia týchto povinností vznikla, najmä, nie však výlučne škodu predstavujúcu sankcie udelené príslušnými kontrolnými alebo inými orgánmi, súvisiace s porušením povinností ohľadne prepravy potravín a/alebo požiadaviek na prepravu potravín. Za primerané a správne zabalenie zásielky zodpovedá Odosielateľ. Odosielateľ nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú z dôvodu použitia nevhodného, nedostatočného alebo chybného obalu. Ani označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Pri manipulácii so zásielkou nie je Poskytovateľ povinný sa riadiť značením orientácie balíkov (napríklad „Touto stranou hore“). Poskytovateľ má právo, avšak nie povinnosť, zásielku prevzatú na prepravu otvoriť a skontrolovať jej obsah, prípadne ju prezrieť pomocou röntgenového zariadenia (v zmysle ustanovení § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 3. Na zásielke musí byť uvedená adresa Odosielateľa a Príjemcu a táto musí byť zabezpečená proti poškodeniu alebo znehodnoteniu, ktoré by mohlo následne znemožniť doručenie zásielky.
 4. Z prepravy sú vylúčené veci :
 1. a.ktorých vlastníctvo alebo držba je podľa vnútroštátnych predpisov zakázaná
 2. b.ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná manipulácia alebo disponovanie s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke či akákoľvek iná manipulácia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Poskytovateľa, predovšetkým preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok, chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov;
 3. c.ľahko rozbitné a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku, či môžu inak ohroziť riadnu dopravu, najmä sklenené a krehké predmety bez pevného obalu;
 4. d.ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter
 5. e.ktorým chýbajú potrebné sprievodné doklady a podklady, najmä nie sú opatrené potrebnými údajmi, ako je úplná adresa Príjemcu;
 6. f.u ktorých hmotnosť balíka je väčšia ako 30 kg, dĺžka balíka presahuje 150 cm alebo súčet obvodu a dĺžky balíka presahuje 250 cm. Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu;
 7. g.živé zvieratá, živé kvety;
 8. h.iné predmety, ktoré z dôvodu objektívnej nevhodnosti alebo neprimerane vysokého rizika Poskytovateľ odmietne
 9. i.zásielky uvedené v § 32 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy“).
 1. Platné bankovky, šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty, hlavne drahé kovy, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty sa takisto považujú za predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy. V prípade, že takýto predmet Odosielateľ odovzdá Poskytovateľovi na prepravu, nezodpovedá Poskytovateľ za škody na takejto veci v žiadnom prípade v širšom rozsahu, ako stanovia tieto VOP, prípadne písomná zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Za vysokú hodnotu sa na účely tohto odseku považuje čiastka prevyšujúca čiastku, ktorou Poskytovateľ podľa týchto VOP maximálne zodpovedá za škodu na zásielke.
 2. Z prepravy je taktiež vylúčený predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky ustanovené týmito VOP na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Objednávateľom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosiahnuteľné, ťažko dosiahnuteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Poskytovateľ neposkytuje svoje služby.
 3. V prípade pochybností o tom, či ide o predmety vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Poskytovateľa, ktorý je komunikovaný Objednávateľovi. Poskytovateľ je oprávnený, ale nie povinný merať alebo vážiť zásielky.
 4. Poskytovateľ má právo odmietnuť prepravu zásielok, ktoré sú podľa neho z ekonomických alebo prevádzkových dôvodov nevhodné na prepravu v rámci prepravnej siete Poskytovateľa.
 5. Zásielky nie je možné doručiť do P.O.BOX.

článok IV. 
ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 4.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 4.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:

7.1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

7.3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

7.4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.

7.5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

7.6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

7.7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

7.8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

7.9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

7.10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

7.11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

7.12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

7.13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

7.14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
a) zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
b) oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
c) v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
d) konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

7.15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.

7.16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

7.17 Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

8.1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: LASER - SK, spol. s r.o., Stöcklova 14, 085 01 Bardejov, IČO 36 501 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle: +421 917 680 444;

8.2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 4.1. tohto článku;

8.3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 4.1. tohto článku;

8.4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

8.5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

8.6. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

8.7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 4.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

9.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 4.8.

9.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

9.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

9.5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

9.6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

9.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

9.8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

9.9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

10.1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

10.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

10.3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

10.4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

11. Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

článok V.
Povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 1. a.v prípade, že potvrdí objednávku Objednávateľa, prevziať zásielku na Mieste odoslania,
 2. b.označiť zásielku sprievodným prepravným listom s identifikačným znakom Poskytovateľa – LASER - SK
 3. c.po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia,
 4. d.v prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok VI. bod 5.) vyžiada si Poskytovateľ od Objednávateľa ďalšie inštrukcie ako ďalej so zásielkou naložiť,
 5. e.odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia,
 6. f.zabezpečovať prepravu zásielok riadne, včas, s náležitou odbornou starostlivosťou,
 7. g.len v prípade, ak o to Objednávateľ vopred požiada, dohodnutým spôsobom podať Objednávateľovi informáciu o tom, kedy bola zásielka doručená Príjemcovi (informácia o doručení zásielky „Call Back“); za túto službu je Objednávateľ povinný zaplatiť podľa platného Cenníku Poskytovateľa,
 8. h.všestranne chrániť záujmy Objednávateľa, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave,
 9. i.poskytnúť Objednávateľovi do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého sa dá určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol Odosielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky, prípadne iné údaje o zásielke; za túto službu je Objednávateľ povinný zaplatiť podľa platného Cenníku Poskytovateľa,
 10. j.zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy a to aj po skončení zmluvnej spolupráce.
 1. Právny vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom vybrania zásielky Poskytovateľom od Odosielateľa. Týmto okamihom vzniká povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Objednávateľa zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto VOP a Cenníka Poskytovateľa.
 2. Objednávateľ zadaním objednávky súčasne dáva Poskytovateľovi súhlas na monitorovanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Poskytovateľ právo takýto záznam použiť. Ak je Objednávateľ právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Poskytovateľa zabezpečiť aj vo vzťahu ku svojím zamestnancom, prípadne iným spolupracujúcim osobám, ktoré jeho menom zariaďujú a vybavujú objednávky. Najneskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zadania objednávky sa Poskytovateľ zaväzuje zvukové záznamy zničiť. Poskytovateľ sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom ako výlučne pre potreby smerujúce k splneniu predmetu objednávky; za porušenie tejto povinnosti Poskytovateľ zodpovedá za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi.
 3. Poskytovateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho zmluvného Poskytovateľa a zodpovedá pri tom, ako by prepravu uskutočňoval sám.
 4. Poskytovateľ je pri preberaní zásielky na prepravu oprávnený overiť totožnosť osoby Odosielateľa, a to najmä, ale nie len na základe ustanovení §7 a §8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Odosielateľ odmietne overenie jeho totožnosti, Poskytovateľ je oprávnený zásielku od Odosielateľa neprevziať.

článok VI.
Povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ sa zaväzuje :
 1. a.v prípade, že chce využiť služby Poskytovateľa, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, t.j. cez objednávkový formulár alebo elektronickou komunikáciou (e-mail).
 2. b.vyznačiť na zásielke úplnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla evidenčného a popisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov Miesta určenia, ak ide o dom s viacerými podlažiami alebo s viacerými bytmi či nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo evidenčné, pokiaľ nie je Objednávateľom písomne určené inak,
 3. c.v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo; pokiaľ bol Objednávateľovi pridelený kód Objednávateľa, stačí uviesť len tento kód; kódom Objednávateľa sa rozumie zákaznícke číslo stáleho Objednávateľa
 4. d.zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale tak, aby boli dodržané všetky povinnosti Objednávateľa vyplývajúce z týchto VOP (najmä v súvislosti so zabezpečením povinností vyplývajúcich z ustanovenia čl. III v spojení s čl. V bodom 3) a/alebo platnej legislatívy; v prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi porušením tejto povinnosti,
 5. e.pri nakládke a vykládke rozmernejších balíkov nad 50 kg zabezpečiť kuriérovi Poskytovateľa primeranú pomoc, uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky,
 6. f.uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky. Pokiaľ údaje o zásielke, ktoré uvedie Objednávateľ pri objednávke prepravy, ako je popis obsahu zásielky, hmotnosť, rozmery, prípadne hodnota zásielky, sa nezhodujú so skutočným stavom, má Poskytovateľ právo tieto údaje pre účely prepravy a stanovenie ceny za prepravu opraviť, resp. vyzvať Objednávateľa na ich opravu,
 7. g.odovzdať Poskytovateľovi najneskôr pri odovzdaní zásielky sprievodné listiny, pokiaľ sú potrebné na splnenie prepravy zásielky,
 8. h.potvrdiť odovzdanie (prevzatie) každej zásielky určenej na prepravu na oficiálny, k tomu určený prepravný list, resp. zostavu zásielok Poskytovateľa, tento list, resp. zostavu zásielok vytlačiť, podpísať a odovzdať vyzdvihujúcemu kuriérovi Poskytovateľa,
 9. i.poskytnúť Poskytovateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi porušením tejto povinnosti,
 10. j.prijať späť nedoručiteľnú zásielku.
 1. Objednávateľ je zodpovedný za pripravenie zásielky na odoslanie tak, aby Poskytovateľ mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať; pokiaľ nie je zásielka pripravená a nebude možné, aby Poskytovateľ zásielku prevzal od Odosielateľa do desiatich minút od príjazdu na príslušnú adresu, je Objednávateľ povinný zaplatiť náhradu za stratu času Poskytovateľa za dobu presahujúcu uvedených desať minút podľa platného Cenníka Poskytovateľa.
 2. Pokiaľ Objednávateľ nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Objednávateľ povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku je Objednávateľ zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám

článok VII.
Doručovanie zásielok

 1. Povinnosť Poskytovateľa zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia. Za doručenie zásielky sa považuje jej dodanie na adresu príjemcu zásielky (v prípade viacbytových objektov dodanie Príjemcovi po prvé uzamykateľné dvere). Pokiaľ  vonkajší  obal  zásielky nejaví  známky poškodenia,  Poskytovateľ  odovzdá  zásielkuPríjemcovi  až  po podpísaní doručovacieho listu (Driver list), v prípade dobierky až po podpísaní doručovacieho listu a zaplatení dobierkovej sumy. Následne je Príjemca oprávnený zásielku otvoriť a skontrolovať, pričom ale nie je oprávnený požadovať prítomnosť a asistenciu Poskytovateľa.
 2. Ak nebol Objednávateľom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť proti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v miestnostiach Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým osobám na recepcii v polyfunkčných objektoch so sídlom viacerých obchodných spoločností).
 3. Ak Objednávateľ predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže v objednávke uviesť povolenie k odovzdaniu zásielky osobe mimo kanceláriu alebo byt Príjemcu (napr. susednej firme, do schránky a pod.).
 4. V prípade, že Objednávateľ v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca je Poskytovateľ oprávnený nevydať zásielku Príjemcovi , ak Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takomto prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Odosielateľ. V prípade, že Objednávateľ v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí tretia strana a tretia strana odmietne cenu za prepravu zaplatiť, je povinný cenu za prepravu zásielky zaplatiť Odosielateľ.
 5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej, neúplnej alebo nesprávnej - neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito VOP zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), Poskytovateľ si vyžiada od Objednávateľa inštrukcie ako ďalej postupovať pri preprave zásielky. V prípade, že Objednávateľ podá k nedoručiteľnej zásielke Poskytovateľovi ďalšie inštrukcie, je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi zaplatiť aj cenu podľa Cenníka Poskytovateľa za plnenie týchto ďalších inštrukcií.
 6. Povinnosť Poskytovateľa zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Objednávateľovi (resp. odmietnutím prijatia vrátenej zásielky Objednávateľom). V tomto prípade rovnako patrí Poskytovateľovi cena za spiatočnú prepravu.
 7. Dokiaľ Poskytovateľ zásielku nevydá Príjemcovi, je Objednávateľ oprávnený požadovať, pokiaľ je to technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade je Objednávateľ povinný uhradiť dodatočné náklady s tým spojené a cenu podľa Cenníka Poskytovateľa.
 8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Objednávateľovi vydaná, je Poskytovateľ oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uchovávania zásielky škoda Poskytovateľovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Objednávateľa, ak Objednávateľ mešká s pokynmi, alebo ak sú jeho pokyny zjavne nesprávne, neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba so zjavne vysokými dodatočnými nákladmi, ktoré sú neprimerané povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Objednávateľ nevyzdvihne zásielku od Poskytovateľa alebo ak neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená, je Poskytovateľ oprávnený vhodným spôsobom zásielku predať. Výnos z takéhoto predaja sa použije najprv na úhradu preukázaných nákladov alebo výdavkov Poskytovateľa (vrátane úrokov) spojených s takouto zásielkou, ako je preprava zásielky, jej skladovanie, manipulácia, prebalenie, pričom zostatok z výnosu bude uhradený Objednávateľovi. Ak zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosť zásielku primerane predať alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade ak prevyšujú náklady na predaj predpokladaný zisk z predaja, je Poskytovateľ oprávnený zásielku zničiť. Preukázané náklady spojené s prepravou, uskladnením, manipuláciou, prebalením, prípadne zničením zásielky, je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi.
 9. Poskytovateľ je oprávnený zásielku doručiť aj prostredníctvom „DropPointu“. Bližšie podmienky a spôsob doručenia podľa predchádzajúcej vety je uvedený v Cenníku a sprievodcovi služieb Poskytovateľa.
 10. V prípade,  ak Poskytovateľ  v rámci  doručovania  zásielky  vykonal  svoje  povinnosti  a napriek tomu  nedošlo k vydaniu zásielky oprávnenej osobe, platí, že Poskytovateľ je oprávnený zásielku uložiť vo svojich priestoroch alebo priestoroch, a to na náklady Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi skladné vo výške určenej Cenníkom a sprievodcom služieb; nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

článok VIII.
Doba na doručenie zásielky

 1. Doba, dokedy sa má zásielka doručiť Príjemcovi, je určená prepravnými lehotami Poskytovateľa, ktoré vo svojej ponuke oznamuje. V prípade pochybností alebo nesúladu platia lehoty na doručovanie zásielok, ktoré Poskytovateľ zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), pričom nejde o zásielky so zaručenou lehotou dodania.
 2. Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu vybrania zásielky Objednávateľom od Odosielateľa do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.

článok IX.
Ceny za prepravu

 1. Objednávateľ je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet). Pre poskytovanie služieb Poskytovateľom platí aktuálny Cenník, ktorý je zverejnený na jeho internetovej stránke.
 2. Objednávateľ je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto VOP zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, pokiaľ nie je písomne Dohodou o cene stanovené inak. Poskytovateľ je kedykoľvek jednostranne oprávnený upraviť Cenník, a to najmä (nie však výlučne) ak dôjde k zmene hospodárskej situácie alebo nákladov spojených s poskytovanými službami. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo odobrať zľavu (ktorú poskytol Objednávateľovi) v prípade neplnenia zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa. Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi odobratie zľavy, pričom podľa svojho vlastného uváženia môže Objednávateľovi zaslať nový návrh Dohody o cene. Objednávateľ môže do desiatich dní odo dňa, keď mu bol zo strany Poskytovateľa doručený nový návrh Dohody o cene (nový návrh zliav z cien) písomne oznámiť, či takýto nový návrh prijíma. V prípade, ak Objednávateľ tento nový návrh v stanovenej lehote neprijme, je viazaný aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa. Ak Objednávateľ vykoná objednávku po tom, čo zmena cien vstúpi do platnosti, platí, že so zmenou vyjadril súhlas.
 3. Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný Cenník, ktorý bol Poskytovateľom zverejnený ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 4. Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, a to na základe faktúry – daňového dokladu vystavenej Poskytovateľom, splatnej podľa určenia Poskytovateľom, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Oprávnenie na vystavenie faktúry vzniká Poskytovateľovi prijatím zásielky na sklad. Prijatie zásielky na sklad je považované za uskutočnenie služby. V prípade, ak sa po vystavení faktúry rozsah objednanej služby zmení v súlade s týmito VOP alebo na základe dohody s Poskytovateľom, Poskytovateľ vykoná doúčtovanie alebo vystaví dobropis. Poskytovateľ môže vystaviť Objednávateľovi elektronickú faktúru a zašle ju na e-mailovú adresu uvedenú v „Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“.
 5. V prípade omeškania s úhradou ceny je Poskytovateľ oprávnený Objednávateľovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu ceny za všetky ďalšie objednané služby v hotovosti a vyhradzuje si právo na vyrovnanie svojich nárokov - pohľadávok voči Objednávateľovi vzájomným započítaním pohľadávok. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Poskytovateľ taktiež oprávnený upraviť alebo odobrať Objednávateľovi zmluvne dohodnuté zľavy.
 7. Pokiaľ Poskytovateľ nemôže dokončiť prepravu z dôvodov za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcej uskutočnenej preprave podľa Cenníka Poskytovateľa. Skutočnosťou, za ktorú Poskytovateľ nezodpovedá, je najmä nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Objednávateľa a skutočnosť vymedzená v článku XI. bod 3.
 8. V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Poskytovateľ povinný plniť svoje povinnosti voči Objednávateľovi alebo poskytovať ďalšie služby Objednávateľovi, okrem objednávky prijatej za platbu v hotovosti.
 9. Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa cena za prepravu určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: (dĺžka x šírka x výška v cm) / 5000.
 10. Za rozhodujúcu hmotnosť pre určenie ceny prepravy sa považuje hmotnosť stanovená Poskytovateľom v jeho operačných priestoroch (depo, sklad, prekladisko) na určenom vážiacom zariadení, ktoré podlieha pravidelnejkontrole Slovenského metrologického ústavu, resp. ním poverenou organizáciou. Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor. Hmotnosť zásielky uvedená na prepravných dokumentoch Odosielateľom alebo Objednávateľom má len informatívny charakter.
 11. Popri cene za prepravu  účtuje Poskytovateľ  Objednávateľovi palivový a  mýtny príplatok. Aktuálna  výška a spôsob  výpočtu   palivového  a  mýtneho  príplatkuje  publikovaná   na internetovej  stránke  www.kurierske-sluzby.sk. Poskytovateľ účtuje objednávateľovi okrem príplatkov uvedených v Dohode o cene všetky ostatné poplatky a príplatky zverejnené na Internetovej stránke Poskytovateľa www.kurierske-sluzby.sk v sekcii Cenník a sprievodca službami za podmienok a vo výške tu uvedených.

 

článok X.
Ďalšie služby

 1. Okrem základných služieb uvedených vyššie v týchto VOP poskytuje Poskytovateľ aj ďalšie služby.
 2. Ponuka všetkých ďalších služieb, ako aj podrobné informácie o jednotlivých službách sa nachádzajú aktuálnych propagačných materiáloch Poskytovateľa, zverejňovaných na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
 3. Na všetky služby uvedené v tomto článku sa primerane použijú tieto VOP, ibaže z povahy danej služby vyplýva, že konkrétne ustanovenie je na ňu neaplikovateľné.

článok XI.
Pravidelná preprava

 1. Ak si Objednávateľ dohodne s Poskytovateľom pravidelnú prepravu zásielok, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Objednávateľom ako Miesto odoslania v Objednávateľom požadovanú hodinu vždy dostavila osoba prepravujúca zásielky v mene Poskytovateľa, ktorá bude pripravená prevziať Objednávateľove zásielky. Táto osoba je povinná sa na vyzvanie Objednávateľa (prípadne jeho zamestnancov) preukázať oprávnením uskutočňovať prepravu zásielok v mene Poskytovateľa.
 2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu bez ohľadu na to, či Objednávateľ v dohodnutom čase v Mieste odoslania odovzdá alebo neodovzdá Poskytovateľovi zásielku na prepravu.

článok XII.
Zodpovednosť Poskytovateľa za škody

 1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Poskytovateľom až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Objednávateľovi. Zodpovednosť za škodu a výška náhrady škody pri poštových zásielkach sa riadi a posudzuje v zmysle ustanovení zákona č. 324/2011 Z.z. a ustanovení tohto článku. Zodpovednosť za škodu a výška náhrady škody za iné ako poštové zásielky sa riadia v zmysle ustanovení tohto článku a Obchodného zákonníka.
 2. V prípade oneskoreného doručenia zásielky alebo v prípade omeškania s vykonaním pokusu o doručenie zásielky , a to vtedy, pokiaľ došlo k omeškaniu s doručením zásielky po lehote určenej na doručovanie zásielok uvedenej na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), alebo v prípade nesprávneho, neúplného doručenia zásielky, poskytne Poskytovateľ Objednávateľovi zľavu maximálne do výšky 100% z ceny prepravy predmetnej zásielky. Poskytnutím takejto zľavy sa paušálne vyrovnajú možné škody vzniknuté oneskoreným, nesprávnym alebo neúplným doručením zásielky. Popri poskytnutí tejto zľavy nemá Objednávateľ nárok na náhradu žiadnych ďalších škôd vzniknutých v dôsledku oneskoreného doručenia zásielky.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) a neposkytne zľavu z ceny prepravy za oneskorené, nesprávne alebo neúplné doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda alebo oneskorené, nesprávne alebo neúplné doručenie boli spôsobené:
 1. a.v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa, Odosielateľa, prípadne tretej osoby, od ktorej Poskytovateľ preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky;
 2. b.chybou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku,
 3. c.chybným obalom, na ktorý Poskytovateľ upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Poskytovateľ neupozornil na chybný obal, nezodpovedá Poskytovateľ za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto chyby len vtedy, ak chyba nebola pri prevzatí zásielky poznateľná,
 4. d.mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Poskytovateľa alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Poskytovateľom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti.
 1. Pri škode vzniknutej na zásielke je Poskytovateľ povinný vynaložiť všetko úsilie a odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
 2. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri začatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Objednávateľ nepreukáže niečo iné.
 3. Maximálna deklarovaná hodnota zásielky a výška, na ktorú je možné zásielku poistiť, je 10.000,00 EUR na jednu zásielku vrátane DPH (pri zásielkach so službou SK Point 700,00 EUR na jednu zásielku vrátane DPH). Objednávateľ je povinný uviesť hodnotu zásielky pri objednávke prepravy a taktiež ju deklarovať na sprievodných prepravných dokladoch Poskytovateľa (Prepravný list). Deklarovanie hodnoty je rozhodujúce pre poistenie zásielky. Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 166,00 EUR vrátane DPH je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Pri každej zásielke s deklarovanou hodnotou nad 166,00 EUR vrátane DPH sa účtuje poplatok za poistenie zásielky v zmysle platného Cenníka Poskytovateľa. Pokiaľ Objednávateľ hodnotu zásielky neuvedie, má sa za to, že prepravovaná zásielka nemá hodnotu a nie je poistená. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.
 4. Pri strate, poškodení alebo znehodnotení zásielky je Poskytovateľ povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Poskytovateľom a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia zásielky obsahujúcej dokumenty Poskytovateľ uhradí Objednávateľovi náhradu škody len do výšky nákladov zodpovedajúcim ich opätovnému vydaniu alebo vytlačeniu.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu zisku, stratu obchodných príležitostí ani následné ekonomické straty alebo iné druhy nepredvídateľných škôd vyplývajúcich z oneskoreného, nesprávneho, resp. chybného alebo neúplného doručenia, poškodenia alebo straty zásielky.
 6. V prípade nesprávneho a/alebo neúplného overenia totožnosti uskutočnenej pri doručovaní a/alebo spätnom doručovaní zásielky alebo pri nesprávnom alebo neúplnom spätnom doručení zásielky (spočívajúce v jej strate, poškodení alebo znehodnotení, či zničení) zodpovedá Poskytovateľ maximálne do trojnásobku hodnoty prepravy (poštovej sadzby).

článok XIII.
Reklamácie

 1. Reklamáciu škody na zásielke alebo žiadosť o zľavu z ceny prepravy v prípade oneskoreného, nesprávneho alebo neúplného doručenia zásielky je nevyhnutné uplatniť v zmysle platného Reklamačného poriadku Poskytovateľa, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.kurierske-sluzby.sk, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Odosielateľovi, prípadne Objednávateľovi. Reklamáciu podáva platca za prepravu, a to v písomnej forme u Poskytovateľa. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do troch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.
 2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odseku musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito VOP (pokiaľ presná výška škody nie je zatiaľ známa, musí byť táto skutočnosť v písomnej reklamácii výslovne uvedená) a musí byť doručená Poskytovateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odseku.
 3. Ak platca za prepravu neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

článok XIV.
Zodpovednosť Objednávateľa za škody

 1. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu, ktorá Poskytovateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia niektorej zo zmluvných povinností stanovených týmito VOP a povinností, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov SR, vrátane toho, že odovzdal Poskytovateľovi predmet, ktorý je podľa týchto VOP vylúčený z prepravy.

článok XV.
Niektoré zvláštne ustanovenia o preprave zásielok do zahraničia

 1. Odovzdaním zásielky na prepravu do Miesta určenia mimo Slovenskú republiku je Poskytovateľ v zmysle colného zákona určený ako priamy zástupca pre colné konanie. Objednávateľ je povinný dodať všetky potrebné colné formuláre a dokumenty na dovoz a vývoz, ktoré musia byť vyplnené s potrebnou starostlivosťou.
 2. Všetky náklady spojené s colným konaním a plneniami verejnoprávnej povahy (colné poplatky, dane, colné pokuty, penále, skladové náklady a pod.) alebo iné výdavky, ktoré vznikajú zo zákona činnosťou orgánov štátnej správy a samosprávy, prípadne v dôsledku iných právnych skutočností, pokiaľ priamo či nepriamo súvisia s dovozom či vývozom zásielky, je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi. Za prípadné záväzky Príjemcu vo vzťahu k Poskytovateľovi ručí Objednávateľ.

článok XVI.

Elektronická faktúra

 1. 1.Objednávateľ týmto vyjadruje svoj súhlas v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s tým, aby mu Poskytovateľ fakturoval poskytnuté služby faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej ako elektronická faktúra alebo E-faktúra). Elektronickú faktúru alebo E –faktúru doručí Poskytovateľ Objednávateľovi najneskôr do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 2. 2.Poskytovateľ je oprávnený vystavovať Objednávateľovi elektronickú faktúru za služby poskytnuté Objednávateľovi Poskytovateľom. Objednávateľ berie na vedomie, že takto vystavená a zaslaná faktúra nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
 3. 3.Objednávateľ berie na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že Poskytovateľ bude Objednávateľovi posielať faktúry výhradne v elektronickej forme.
 4. 4.Elektronická faktúra je v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.
 5. 5.Vierohodnosť pôvodu neporušenosti obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je zaručená tým, že bude vyhotovená vo formáte PDF.
 6. 6.Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať Objednávateľovi formou elektronickej pošty výlučne e-mailovou adresou Poskytovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., a to na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú tento poskytol Poskytovateľovi, (ďalej len e-mailová adresa). Doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa sa považuje za predloženie a doručenie faktúry za poskytnuté služby Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ obdrží faktúru z inej e-mailovej adresy, ako je uvedená v tomto bode, zaväzuje sa o tomto e-maile bezodkladne informovať Poskytovateľa.
 7. 7.Objednávateľ týmto vyhlasuje, že má výlučný prístupe-mailovej adrese poskytnutej Poskytovateľovi. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu v zmysle týchto podmienok, sú predmetom obchodného tajomstva , a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Objednávateľa, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie Objednávateľa.
 8. 8.Objednávateľ je povinný vopred písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy,pod., v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré nenahlásením vzniknú Poskytovateľovi i Objednávateľovi.
 9. 9.Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Objednávateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Objednávateľovi, alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Objednávateľa naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 10. 10.prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Objednávateľovi Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi, ak mu faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Objednávateľa nie je Poskytovateľ povinný preukazovať odoslanie tejto faktúry a táto sa považuje za preukázateľne doručenú.
 11. 11.Objednávateľ týmto súhlasí s podmienkami poskytovania služby E-faktúra uvedenými v článku IV.

 

článok XVII.
Ustanovenia o inkasných službách (dobierka)

 1. Poskytovateľ zabezpečuje na žiadosť Objednávateľa inkasné služby spojené s prepravou zásielky. O požiadavke inkasa je Objednávateľ povinný informovať Poskytovateľa najneskôr pri objednávke prepravy zásielky. Inkasované peniaze sa Objednávateľovi poukazujú bezhotovostným prevodom na jeho účet v priebehu 14 pracovných dní od prevzatia inkasovanej čiastky od Príjemcu o ktorom bude informovaný emailom.
 2. Poskytovateľ neposkytuje inkasné služby v prípade, ak výška inkasovanej čiastky má byť väčšia ako 1.660,00 EUR vrátane DPH a v prípade zásielky doručovanej so službou SK Point väčšia ako 700,00 EUR vrátane DPH. V prípade doručenia zásielky nie je Poskytovateľ povinný čakať na inkaso dlhšie ako desať minút. Ak bude táto doba prekročená alebo ak Príjemca odmietne inkaso zaplatiť, musí o tom Poskytovateľ okamžite informovať Objednávateľa a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, nebudú vydané žiadne inštrukcie, alebo ak z objektívnych dôvodov nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak sa preukázateľne nebude možné skontaktovať s Objednávateľom, zásielka sa považuje za nedoručiteľnú a Poskytovateľ je povinný zásielku doručiť späť Objednávateľovi. V tomto prípade sa uplatní článok VII. bod 6.

 

článok XVIII.
Úhrada dobierky platobnou kartou

 1. Táto služba je dostupná iba pre zásielky doručované na území Slovenskej republiky. Pri službe úhrada dobierky platobnou kartou vyúčtuje Poskytovateľ Objednávateľovi (platcovi prepravy) okrem ceny za službu Dobierka aj poplatok za úhradu platobnou kartou, ktorý sa riadi platným Cenníkom Poskytovateľa, resp. platnou písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Platobné karty akceptované Poskytovateľom sú Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay. Dobierkovú sumu zaplatenú platobnou kartou poukáže Poskytovateľ na účet určený Objednávateľom. V prípade, ak banka zablokuje transakciu prevodu úhrady platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Objednávateľa sa predĺži o dobu blokovania finančných prostriedkov. Objednávateľ súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený overiť si totožnosť držiteľa platobnej karty. Ak banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov, Poskytovateľ má nárok na úhradu tejto sumy od Objednávateľa, a to najmä v prípade, ak transakcia bola uskutočnená neplatnou, falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou, alebo bola podvodná. Zo sporov medzi Objednávateľom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Poskytovateľa žiadne záväzky ani zodpovednosť.

 

článok XIX.
Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory.

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených dohodou, prípadne zmluvou alebo týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a Obchodného zákonníka.
 2. Na všetky spory medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, vznikajúce priamo alebo nepriamo zo služieb poskytovaných Poskytovateľom, je miestne príslušný súd, v ktorého obvode sa nachádza sídlo Poskytovateľa.

 

článok XX.
Autentické znenie VOP a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

 1. Tieto VOP majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich v mene Poskytovateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené v písomnej forme a podpísané osobami oprávnenými konať v mene Poskytovateľa.
 2. Tieto VOP sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná dohoda alebo zmluva neustanoví niečo iné.
 3. Tieto VOP sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme Poskytovateľa s možnosťou diaľkového prístupu (Internet) a to na adrese www.kurierske-sluzby.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením VOP a ich verziou uverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou.

 

 článok XXI. 
Hmotnosť a rozmery

Za predpokladu, že údaje uvedené v objednávke sa preukážu ako nepravdivé je sprostredkovateľ prepravy oprávnený od tejto zmluvy a od zabezpečenia prepravy odstúpiť za predpokladu, že nedôjde k úhrade doplatku za prepravu a na úhradu nákladov spojených s jej vrátením nerealizovanej zásielky je oprávnený použiť celú sumu odplaty poskytnutú na prepravu od objednávateľa.Na doúčtovanie doplatku za prepravu sa vyúčtujú dodatočné náklady v zmysle nášho platného cenníka v čase prepravy.

Objednávateľ prepravy týmto vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. V prípade ak sa preukáže nesprávnosť údajov uvedených v objednávke (najmä informácie o hmotnosti a rozmeroch zásielky) sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí dodatočné náklady s tým spojené.

článok XXII.
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom neupravené zmluvou alebo týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.
 3. Rozhodcovský rozsudok vo veci samej je konečný. Prípadným odstúpením od ,,Zmluvy“ táto rozhodcovská zmluva nie je dotknutá.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú:
  - Príloha č. 1: Veci vylúčené z prepravy; veci, ktoré je možné prepraviť len za určitých podmienok
  - Príloha č. 2: Poplatky a zľavy, Služby a podmienky Poskytovateľových partnerov
  - Príloha č. 3: Odporúčané balenie zásielky
 5. Tieto „Podmienky“ nadobúdajú účinnosť dňom 2.7.2014Príloha č. 1

Veci vylúčené z prepravy; veci, ktoré je možné prepraviť len za určitých podmienok (viď http://www.kurierske-sluzby.sk/zakazane-alebo-obmedzene-polozky)

 

Príloha č. 2

Poplatky a zľavy, Služby a podmienky Poskytovateľových partnerov

A. Poplatky a zľavy

 

B. Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom týchto partnerov:

REMAX podmienky

1. REMAX partnera si možno prenajať na doručovanie zásielok na Slovensku prostredníctvom on-line objednávky na web stránke kurierske-sluzby.sk. REMAX zaručuje doručenie zásielky na území Slovenska a Česka.

2. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg. Maximálne rozmery jedného balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 150 cm - ako súčet 1 x dĺžky a 2 x výšky a 2 x šírky nesmie presiahnuť 250 cm. Maximálna dĺžka jednej strany môže dosiahnuť najviac 150 cm. Pokiaľ je objemová hmotnosť balíka väčšia ako skutočná hmotnosť, tak sa cena vypočítava z objemovej hmotnosti. Vzorec na výpočet objemovej hmotnosti je šírka x výška x dĺžka / 5000

3. REMAX doručuje zásielky v rámci územia Slovenskej republiky do 24 hodín. Pre vnútroštátnu prepravu je poskytnutá možnosť dobierky.

4. Pri využití služieb od REMAX nie je potrebné vytlačenie prepravného lístka. REMAX ponúka možnosť on-line sledovania balíka.

5. Ak je zásielka objednaná do 10:00, tak jej vyzdvihnutie bude uskutočnené v ten istý pracovný deň.

6. Zasielateľské podmienky REMAX sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.remax.sk/Portals/0/Docs/Vseobecne%20zasielatelske%20podmienky.pdf

7. Obchodné podmienky REMAX sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.remax.sk/Portals/0/Docs/V%C5%A1eobecn%C3%A9%20obchodn%C3%A9%20podmienky%20ReMax%20Courier%20Service%20s.r.o..pdf

TOPTRANS podmienky

1. Zasielateľské podmienky TOPTRANS sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.toptrans.cz/preprava/data/2020-06-29-11-10-45-Zasilatelske-podminky-SK-1.-7.-2020.pdf

123Kurier podmienky

1. Zasielateľské podmienky 123Kurier sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.123kurier.sk/obchodne-podmienky

SPS podmienky

1. Zasielateľské podmienky SPS sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.sps-sro.sk/files/obchodne%20podmienky_sps_od%2001.08.2020.pdf

GLS podmienky

1. Zasielateľské podmienky GLS sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:
https://gls-group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky

 

Príloha č. 3

Odporúčané balenie zásielky (viď http://www.kurierske-sluzby.sk/ako-spravne-zabalit-zasielku)

 

Reklamačný poriadok

spoločnosti

LASER - SK, spol.s.r.o.,
so sídlom Stöcklova 14, Bardejov, IČO : 36 501 301
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15768/P

 

Všeobecné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok je nedeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len
„VOP“) spoločnosti LASER - SK, spol.s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) a vzťahuje sa na všetky
prepravné služby vykonané Poskytovateľom pre zákazníka. Zákazníkom sa rozumie odosielateľ,
príjemca alebo platca prepravy.

 

Uplatnenie reklamácie

 

 1. Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí si zásielku prezrieť a pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach, príp. iných zjavných nedostatkoch napr. nedostatočnom množstve obsahu zásielky, atď., tieto chyby, nedostatky, poškodenia, prípadne stratu zásielky (aj čiastočnú) reklamovať u Poskytovateľa.
 2. O rozsahu poškodenia, čiastočnej alebo úplnej strate zásielky musí byť bezodkladne spísaný škodový protokol. Poskytovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou alebo chybnou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi platcu prepravy a súčasne tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu škody na predmetnej zásielke.
 3. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdávaní a prevzatí príjemcovi zjavná, je príjemca povinný oznámiť Poskytovateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo vrátenia zásielky odosielateľovi, resp. objednávateľovi prepravy.
 4. Reklamáciu uplatňuje u Poskytovateľa platca prepravy, a to písomne listom, mailom alebo osobne u Poskytovateľa. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do troch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.
 5. Príjemca je povinný umožniť Poskytovateľovi, aby sa pred spísaním škodového protokolu osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.
 6. Škodový protokol nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa.
 7. Písomná reklamácia musí obsahovať :
  1. označenie predmetu zásielky,
  2. popis chyby alebo poškodenia zásielky,
  3. číslo zásielky podľa prepravného listu Poskytovateľa,
  4. dátum odovzdania zásielky na prepravu,
  5. údaje o oprávnenej osobe uplatňujúcej reklamáciu (meno a priezvisko fyzickej osoby / obchodné meno právnickej osoby, bydlisko fyzickej osoby / sídlo právnickej osoby, IČO, IČ pre DPH, bankové spojenie a podpis osoby alebo iného zástupcu oprávneného konať v mene právnickej osoby).
 8. K reklamácii je potrebné ďalej pripojiť :
  1. doklad o obsahu a hodnote zásielky (pôvodná nadobúdacia faktúra, prípadne dodací list alebo iný relevantný doklad, preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, prípadne výrobné náklady),
  2. ak to vyžadujú okolnosti prípadu znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia.
 9. Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Poskytovateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady nevyhnutné na vybavenie reklamácie od zákazníka.
 10. V prípade, že oprávnená osoba uplatňujúca reklamáciu u Poskytovateľa nepreukáže poškodenie obalu zásielky písomným zápisom o škode (škodový protokol), nie je možné kladne vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo poškodenia pri preprave zásielky.
 11. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania príjemcovi, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a VOP, ibaže ju Poskytovateľ nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 12. Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky sú premlčané uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, kedy zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, kedy zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú platí všeobecná 4 ročná premlčacia doba.

 

 

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho vydania a je zverejnený na internetovej
stránke Poskytovateľa www.kurierske-sluzby.sk

V Bardejove, dňa 11.08.2014

© 2014 - 2021 kurierske-sluzby.sk / Najlacnejšia kuriérska preprava / Facebook / visamastercardvisa 3d securemastercard 3d secure