MENU
Objednať prepravu SK CZ

Garancia najnižšej ceny kuriérskej prepravy!

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ POJMY

1. POSKYTOVATEĽ

1.1. Základné údaje o Poskytovateľovi

Obchodné meno: LASER-SK, spol. s r. o.

Sídlo (korešpondenčná adresa, adresa pre zákazníkov): Stöcklova 14, 085 01 Bardejov

IČO: 36 501 301

DIČ: 2021924597

IČ DPH: SK2021924597

Obchodnou činnosťou poskytovateľa – kuriérske služby a sprostredkovateľská činnosť.

1.2. Kontaktné údaje Poskytovateľa

Telefón: + 421 907 214 073

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.kurierske-sluzby.sk

Úradné hodiny: Pon – Pia: 8:00- 16:00; So – Ne: ZATVORENÉ

1.3. Poskytovateľ realizuje prepravu balíkov výlučne prostredníctvom svojich partnerov, v súlade so VOP. Poskytovateľ nedisponuje vlastnými prepravnými dopravnými prostriedkami a nezamestnáva prepravcov, preto prichádzajú do priameho kontaktu s balíkmi len kuriéri, resp. zamestnanci jeho partnerov.

1.4. Poskytovateľ v rámci poskytovania kuriérskych a doručovateľských služieb organizuje dopravu balíkov, ktorú bude vykonávať niektorý z jeho partnerov, preto je nevyhnutné, aby medzi zákazníkom a Poskytovateľom došlo k výmene všetkých potrebných informácií a dokumentov.

1.5. Poskytovateľ je oprávnený poskytnutím služieb poveriť aj ďalších spolupracovníkov.

1.6 Poskytovateľ je majiteľom stránky www.kurierske-sluzby.sk. (ďalej len "Webová stránka") .

1.7 Zasielateľská zmluva (ďalej len "objednávka") je uzatvorená písomne alebo vzniká okamihom, kedy Poskytovateľ akceptuje požiadavku zákazníka resp. Objednávateľa (pomocou webovej stránky, e-mailom, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo telefonicky) na vykonanie prepravy zásielky za podmienok určených Objednávateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje, že každá objednávka služieb Objednávateľom je zároveň vyjadreným súhlasom s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa a obchodnými podmienkami vybraného partnera Poskytovateľa (VOP partnerov Poskytovateľa sú uvedené v prílohe č. 2) a odoslaním objednávky sa Objednávateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia v nich obsiahnuté predpokladá rešpektovanie ustanovení v nich obsiahnutých.

1.8 Objednávkou poveruje Objednávateľ spoločnosť LASER-SK, spol. s r. o. uzavretím Zasielateľskej zmluvy s partnerom Poskytovateľa, ktorý spĺňa podmienky realizácie služby. Zmluvu uzatvára Poskytovateľ vo vlastnom mene na účet Objednávateľa. Poskytovateľ nevykonáva prepravu zásielok. Poskytovateľ iba obstaráva kuriérske a doručovateľské služby – u svojho partnera, a to s vynaložením potrebnej starostlivosti tak, aby čo najlepšie vyhovovali záujmom Objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za prevedenie obstarávanej prepravy zásielky, ktorú obstaral. Prevzatie, prepravu a doručenie zásielky a zabezpečenie organizácie dopravy vykonáva partner vybraný Poskytovateľom a zodpovedá za vykonanie Prepravy.

1.9 Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené Zmluvou alebo týmito Podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.

1.10 Parametre zásielok a prepravné podmienky sa riadia Obchodnými podmienkami vybraného partnera Poskytovateľa. Reklamácie sa riadia výlučne reklamačným poriadkom partnera Poskytovateľa, v ktorého úseku prepravy došlo k škodovej udalosti, a reklamačným poriadkom Poskytovateľa.

1.11 Obchodné podmienky partnera Poskytovateľa sú súčasťou obchodných podmienok Poskytovateľa (VOP partnerov Poskytovateľa sú uvedené v prílohe č. 2). Objednávateľ potvrdením objednávky s nimi vyjadruje svoj súhlas.

2. ZÁKAZNÍK(OBJEDNÁVATEĽ), ODOSIELATEĽ

2.1. Zákazník je fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľský subjekt bez právnej subjektivity alebo iná organizácia, ktorá v súlade so VOP patrí do jednej z týchto kategórií:

2.1.1. Zákazník služieb - Objednávateľ: fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľský subjekt bez právnej subjektivity, alebo iná organizácia, ktorej Poskytovateľ na základe písomnej objednávky (cez webovú stránku Poskytovateľa) poskytuje prostredníctvom kuriérov svojich partnerov (ďalej aj len “kuriér”) prepravné služby. Poskytovateľ predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravu zásielky alebo zásielok z miesta odoslania do miesta určenia. Služby poskytované Poskytovateľom tiež umožňujú, aby bol v rámci prepravného procesu Odosielateľ zároveň aj Adresátom, avšak takáto situácia musí byť jasne špecifikovaná v údajoch, ktoré Zákazník poskytne Poskytovateľovi.

2.1.2. Odosielateľ: fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľský subjekt bez právnej subjektivity, alebo iná organizácia, od ktorej je zásielka odosielaná, t.j. od ktorej kuriér fyzicky vyzdvihne zásielku. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Ak Odosielateľ nie je totožný so Zákazníkom služieb - Objednávateľom, nie je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a musí byť na objednávke aj na zásielke Zákazníkom služieb menovite označený ako Odosielateľ.

2.1.3. Adresát: fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľský subjekt bez právnej subjektivity, alebo iná organizácia, ktorá je uvedená ako prijímateľ na zásielke, na balení zásielky alebo na príslušnom prepravnom liste a na objednávke je menovite označená Zákazníkom služieb ako osoba, ktorej má byť zásielka doručená.

3. OSTATNÉ POJMY

3.1. Miesto odoslania: miesto určené Zákazníkom, na ktorom je kuriér povinný prevziať zásielku alebo zásielky.

3.2. Miesto určenia: miesto určené Zákazníkom, na ktoré je kuriér povinný doručiť zásielku alebo zásielky.

3.3. Písomná forma úkonu: podanie vykonané na listine alebo obdobnom hmotnom materiály, faxové podanie, alebo podanie vykonané elektronickou poštou (email).

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky služby poskytované Poskytovateľom. Od týchto VOP sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Poskytovateľa a Zákazníka.

2. Tieto VOP sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Poskytovateľom.

3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Poskytovateľom, t. j. nie je v zmluvnom vzťahu s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Poskytovateľ zabezpečí na prepravu zásielky.

III. SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM

1. Poskytovateľ poskytuje prepravné služby, prepravu zásielok, t.j. činnosti spojené s prepravnými a poštovými službami. Predmetné služby Poskytovateľ poskytuje na základe objednávky Zákazníka a na jeho riziko a náklady, prostredníctvom kuriérov zabezpečených partnermi Poskytovateľa a v súlade so VOP, podmienkami stanovenými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa činnosti Poskytovateľa a prepravnými podmienkami dohodnutými s partnermi Poskytovateľa, ktoré sa vzťahujú na objem, hmotnosť, obsah a balenie balíkov, a pôsobia na území Slovenskej republiky a na konkrétnych územiach európskych i mimoeurópskych štátov.

2. Zákazník po celú dobu poskytovania služieb zostáva v kontakte výlučne s Poskytovateľom, ktorému predkladá objednávku a môže od neho požadovať ľubovoľné informácie týkajúce sa poskytovania služieb. Samotná fyzická preprava balíka je realizovaná jedným z partnerov Poskytovateľa - počnúc vyzdvihnutím balíka, jeho prepravou, až po jeho doručenie Adresátovi označenom Zákazníkom v objednávke, pričom partner Poskytovateľa vychádza z existujúcich vzťahov medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a údajov poskytnutých Zákazníkom Poskytovateľovi.

3. Zásielka: vec, resp. balík určený na prepravu v rozsahu objemových a hmotnostných limitov uvedených spolu s adresou Adresáta na balíku, na balení balíka alebo na príslušnom prepravnom dokumente (napr. nákladný list alebo iný prepravný dokument), ktorý má v súlade s týmito VOP kuriér povinnosť prepraviť k Adresátovi (ďalej aj len “zásielka” alebo “balík”).

4. Typy zásielok: dokumenty, balíky alebo palety, ktoré sú doručované jedným z Poskytovateľových partnerov, spolu s nákladným listom alebo iným prepravným dokumentom prostredníctvom cestnej dopravy, loďou a/alebo letecky.

5. Služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje:

5.1. Doručovateľská služba s garanciou doručenia zásielky do tuzemska alebo zahraničia, v rámci ktorej na seba Poskytovateľ preberá záväzok, že kuriér vyzdvihujúci zásielku a realizujúci prepravu a doručenie zásielky dohliadne na bezpečné doručenie zásielky do jej miesta určenia, a to takým spôsobom, ktorý umožní Odosielateľovi počas prepravy zásielky zmeniť miesto určenia alebo Adresáta, pričom kuriér vykoná všetky opatrenia nevyhnutné na úspešnú prepravu a doručenie zásielky.

5.2. Expresná doručovateľská služba: služba s časovou garanciou doručenia, za ktorú Poskytovateľ preberá záväzok doručiť zásielku skôr ako do 24 hodín pričom v rovnakom čase musia byť splnené aj doplnkové služby ak sú objednané zákazníkom popisované v bode 5.3. tohto článku.

5.3. Špeciálne doplnkové služby:

možnosť on-line sledovania zásielok;

možnosť poistenia zásielky;

možnosť platby na dobierku;

sms a emailová notifikácia

sms s číslom na kuriéra

IV. NÁVRH, ZMENA ZMLUVY

1. NÁVRH ZMLUVY

1.1. Poskytovateľ a Zákazník uzatvoria medzi sebou zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len “zmluva”) v prípade, ak zákazník pošle písomnú objednávku cez webovú stránku Poskytovateľa (www.kurierske-sluzby.sk ), pričom objednávka musí byť sprístupnená Poskytovateľovi, a Poskytovateľ zašle Zákazníkovi ako odpoveď na jeho objednávku elektronicky písomné potvrdenie.

Zákazník zaslaním písomnej objednávky zároveň vyjadruje aj svoj súhlas s podmienkami uvedenými vo VOP, vrátane podmienok týkajúcich sa hmotnosti zásielky, pričom každý z partnerov Poskytovateľa má osobitné hmotnostné limity.

Zákazník tiež berie na vedomie, že zaslaním objednávky Poskytovateľovi zároveň požaduje zahájenie kuriérskej služby Poskytovateľom, pričom Zákazník je oprávnený odstúpiť od danej objednávky, resp. zmluvy pred uplynutím doby určenej na odstúpenie od zmluvy v súlade s bodom 2. článku V. VOP.

Ak Poskytovateľ aj Zákazník súhlasia s iným postupom ako je uvedené v zmluve o poskytovaní služieb a tento postup je v súlade s platnými právnymi predpismi, môžu postupovať aj inak.

V prípade, že sa VOP zmluvy určia v písomnej podobe ako forma zmluvy, potom musí byť zmluva o poskytovaní služieb písomne spracovaná a podpísaná Poskytovateľom aj Zákazníkom. Poskytovateľ aj Zákazník berú na vedomie, že takto podpísané Všeobecné obchodné podmienky sa považujú za uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá bude Poskytovateľom uschovaná a ktorá bude dostupná v písomných záznamoch Poskytovateľa aj po vykonaní služby.

Zmluvné strany sa nemôžu odchýliť od podmienok zmluvy, ak by v dôsledku toho bola prevzatá, spracovaná alebo doručená zásielka, ktorá by mohla ohroziť alebo by ohrozila život, zdravie, fyzickú integritu, alebo bezpečné prijatie zásielky Adresátom.

Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sa uzatvára na dobu určitú, t.j. zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami trvá až do prevzatia zásielky Adresátom alebo osobou splnomocnenou na prevzatie alebo príjem zásielky v súlade so VOP.

2. ZMENA ZMLUVY

Odosielateľ má právo zmeniť zmluvu len v nasledujúcich prípadoch:

a) Zmena zmluvy Odosielateľom pred odoslaním zásielky

Pred odoslaním zásielky môže Odosielateľ upraviť zásielku alebo zrušiť zásielku.

b) Zmena zmluvy Odosielateľom po odoslaní zásielky

Po odoslaní zásielky môže Odosielateľ správnym uplatnením pravidiel týkajúcich sa ďalších dispozícií so zásielkou upravovať údaje týkajúce sa miesta určenia zásielky – a to zaplatením poplatku a ďalších s tým spojených možných nákladov.

V prípade, že v dôsledku úpravy údajov týkajúcich sa miesta určenia zásielky sa má zásielka doručiť na iné než predbežne určené miesto určenia alebo sa má zásielka vrátiť, Odosielateľ musí zaplatiť aj poplatok za preposlanie.

V. ODMIETNUTIE, UKONČENIE ZMLUVY ALEBO NEMOŽNOSŤ PLNENIA SLUŽBY

1. ODMIETNUTIE UZAVRIEŤ A PLNIŤ ZMLUVU

1.1. Poskytovateľ je povinný odmietnuť, uzavrieť alebo plniť zmluvu o poskytovaní služieb z nasledujúcich dôvodov:

ak plnenie zmluvy porušuje platné právne predpisy alebo medzinárodné zmluvy;

obsah zásielky svojimi vlastnosťami ohrozuje alebo môže spôsobiť ujmu na zdraví alebo živote osôb, spôsobiť škodu na majetku alebo na životnom prostredí;

obsah zásielky nevyhovuje požiadavkám podmienečne prepravovateľných zásielok (pozri Prílohu č. 1 VOP);

balenie zásielky nie je v súlade s ustanoveniami VOP upravujúcich balenie zásielok.

Náklady vzniknuté v súvislosti s odmietnutím uzavrieť alebo plniť zmluvu o poskytovaní služieb, ako aj náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením zásielky z dôvodov v tomto bode uvedených, znáša v plnom rozsahu Zákazník-Objednávateľ, resp. Odosielateľ.

1.2. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavrieť zmluvu z nasledujúcich dôvodov:

Zákazník a/alebo Odosielateľ majú voči Poskytovateľovi sčasti alebo v celom rozsahu nesplatené peňažné záväzky, resp. dlhy, a to bez ohľadu na to, či predmetné záväzky už boli premlčané. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavrieť zmluvu aj vtedy, keď vyššie spomenuté osoby splatili nevyrovnané dlhy, ale nezaplatili Poskytovateľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.

2. UKONČENIE ZMLUVY

Zmluva o poskytovaní služieb je ukončená, ak:

Poskytovateľ poskytne službu vymedzenú v zmluve a Zákazník-Objednávateľ a/alebo osoba hradiaca náklady zaplatí plnú sumu za vykonanú službu;

zásielka nemôže byť doručená a zmluvné strany nemajú voči sebe nijaké záväzky;

spoločným súhlasom oboch zmluvných strán;

Poskytovateľ bol vymazaný z Obchodného registra;

využitím práva zákazníka odstúpiť od zmluvy: zákazník môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorá bola uzavretá písomnou objednávkou zaslanou Poskytovateľovi v súlade so VOP, do 14 dní od jej uzavretia. Posledný možný termín na odstúpenie od zmluvy je 14. deň od uzavretia zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ už začal plniť zmluvu uzavretú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom doručením služby, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy počas 14 dní od jej uzavretia len s výslovným predchádzajúcim súhlasom Poskytovateľa, pričom je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, ktoré mu tým vznikli.

3. ZÁSIELKY VYLÚČENÉ Z PREPRAVY

3.1. Z prepravy sú vylúčené zásielky, ktoré nemôžu byť poslané Adresátovi (alebo iným osobám oprávneným na prevzatie zásielky) z dôvodov, ktoré nijako nesúvisia s Poskytovateľom (pozri Prílohu č. 1 VOP).

3.2. Poskytovateľ je povinný vrátiť Odosielateľovi zásielku, ktorá je vylúčená z prepravy, pričom náklady s tým spojené znáša Zákazník. V prípade, ak Zákazník neuhradí Poskytovateľovi náklady spojené s vrátením zásielky potom ako ho na to Poskytovateľ vyzve, tieto náklady je povinný uhradiť Odosielateľ. V prípade, že Zákazník a/alebo Odosielateľ nezaplatia náklady za vrátenie zásielky, alebo ak sa vrátenie zásielky nedá realizovať z dôvodov nesúvisiacich s Poskytovateľom, zásielka bude považovaná za nevrátenú.

4. NEVRÁTENÁ ZÁSIELKA

Poskytovateľ je povinný uschovať nevrátené zásielky. V tomto prípade sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa úschovy vecí s nasledujúcimi rozdielmi:

a) Poskytovateľ okrem zásielok podľa písmena b) a c) tohto bodu uchováva zaregistrované zásielky po dobu 3 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky, nasledovne zásielku zničí;

b) Poskytovateľ je povinný uschovať poštový balík po dobu 3 mesiacov odo dňa prevzatia balíka, nasledovne balík zničí;

c) Poskytovateľ okamžite otvorí zaregistrovanú zásielku v prípade, že zásielka nemôže byť uschovaná podľa bodu a) a b) kvôli nebezpečnému charakteru obsahu alebo obsahu podliehajúcemu rýchlej skaze.

Po otvorení zásielky môže poskytovateľ predať hodnotný obsah zásielky, inak obsah zásielky zničí.

Pri otvorení, predaji a zničení zásielky musí byť prítomná komisia tvorená dvoma osobami, a to zamestnancami, členmi, zástupcami alebo spolupracovníkmi Poskytovateľa, pričom sa o tom musí vyhotoviť protokol. Protokol sa uchová na jeden rok od prevzatia zásielky.

Poskytovateľ musí použiť výťažok získaný predajom obsahu zásielky na náklady vzniknuté uschovaním nevrátených zásielok, prípade sa tento výťažok uschová na tento účel.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZÁKAZNÍKA

1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

a) V prípade, že zákazník požaduje cenovú ponuku, musí brať na vedomie, že ponuka poskytovateľa vyprší do dvoch týždňov od jej podania. Zákazník si po jej vypršaní musí vyžiadať novú cenovú ponuku a to aj v prípade, že sa jedná o číslo predchádzajúcej ponuky.

Zákazník je povinný poslať potrebnú objednávku na vytvorenie návrhu zmluvy písomne cez webovú stránku Poskytovateľa a uviesť v nej správne a pravdivé požadované údaje, pričom Zákazník zodpovedá za škodu, ktorú Poskytovateľovi spôsobí porušením tejto povinnosti. Zákazník je povinný uviesť v objednávke minimálne nasledovné informácie:

základné údaje o Zákazníkovi (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)

pre prípad, ak je osoba Zákazníka odlišná od osoby Odosielateľa - základné údaje o Odosielateľovi (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)

základné údaje o Adresátovi (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)

fakturačné údaje (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, podnikateľský subjekt uvádza aj IČO, DIČ – a v prípade, že je platcom DPH aj IČ DPH)

kompletnú adresu miesta odoslania a miesta určenia, vrátane orientačného a súpisného čísla (vrátane poschodia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov miesta odoslania/miesta určenia, ak ide o dom s viacerými poschodiami alebo s viacerými bytmi či nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je zákazníkom písomne určené inak

podrobné informácie o zásielke: typ zásielky, veľkosť zásielky, presná hmotnosť, objemová hmotnosť, spoplatnená hmotnosť, obsah zásielky, počet, miesto pôvodu, rozmery,

meno a priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby

poistenie

poznámky

spôsob platby

Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ neprijíma objednávky podané ústne, osobne v zákazníckom centre alebo telefonicky. Všetky Poskytovateľom požadované údaje musia byť zaslané elektronickou formou. Po podaní objednávky a jej potvrdení Poskytovateľom je Zákazník povinný vytlačiť si doklady o zásielke a iné relevantné dokumenty poslané v elektronickej forme Poskytovateľom, vyplniť ich na vlastnú zodpovednosť a následne ich predložiť pri preberaní zásielky kuriérom. Zákazník sa zaväzuje mať vytlačené prepravné doklady podpísané kuriérom, ktorý vyzdvihne balík, to neplatí pre zásielky oslobodené od tejto povinnosti Zákazníka Poskytovateľom a zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa. Zákazník berie na vedomie, že prevzatie zásielky zahŕňa písomné potvrdenie kuriérom a v prípade partnera Poskytovateľa, ktorého kuriér sa na predmetné potvrdenie nepodpisuje, riadi sa spôsobom zverejneným na webovej stránke. Deň vzniku zmluvy o poskytovaní služieb je určený dátumom uvedeným Poskytovateľom, presným dátumom preberania zásielky a podpisom kuriéra.

Zákazník berie na vedomie, že vyplnením objednávky a priloženého formulára je plne zodpovedný za správnosť ním poskytnutých údajov a za poskytnutie nepravdivého údaja nesie plnú právnu zodpovednosť. Zákazník ďalej vyhlasuje, že zásielka nemá ilegálny alebo nebezpečný obsah, a že obsah zásielky nie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v SR, ako aj v štáte, kde má byť zásielka doručená. Týmto vyhlásením Zákazník na seba preberá plnú právnu a materiálnu zodpovednosťou za obsah zásielky a to bez ohľadu na to, či osobne asistoval pri balení zásielky, alebo pri jej doručení kuriérovi.

b) Zákazník je povinný zaplatiť servisný poplatok. Zákazník má právo určiť inú osobu, ktorá uhradí náklady (t.j. Zákazník uvedie inú fakturačnú adresu než svoju), jej údaje (meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, , telefónne číslo, e-mailová adresa, a v prípade, že ide o podnikateľský subjekt aj IČO a DIČ, resp. IČ DPH). Zákazník berie na vedomie, že ak sa určená osoba oneskorí s platbou viac ako 5 dní, Poskytovateľ má právo požadovať platbu od Zákazníka zaslaním kópie faktúry. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na zaplatenie poplatku má rovnaké povinnosti ako osoba poverená uhradiť náklady, preto sa od neho môže vyžadovať plná dlžná suma v prípade čiastočného alebo plného neuhradenia sumy zákazníkom určenou osobou.

Zákazník je povinný uviesť v objednávke spôsob platby servisného poplatku v zmysle článku VIII. bodu 2. VOP. Pokiaľ nie je vo VOP alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, servisný poplatok musí byť zaplatený do ôsmych pracovných dní po prijatí prvej faktúry servisného poplatku vystavenej po odoslaní zásielky. Posledný možný termín platby sa môže posunúť iba na základe písomnej zmluvy.

c) Zákazník berie na vedomie (v prípade, že nie je zároveň Odosielateľom, musí na vlastnú zodpovednosť túto skutočnosť oznámiť), že partneri Poskytovateľa, ktorí sú zodpovední za prevzatie a doručenie zásielky, odvážia a skontrolujú prevzatú zásielku a takisto skontrolujú či sú hmotnosť, veľkosť a iné merateľné parametre v súlade s tým, čo Zákazník uviedol v objednávke Poskytovateľovi.

d) Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak počet objednávok, ktoré nie sú úplne zaplatené dosiahne 20 a viac kusov, alebo ak cena týchto objednávok bez ohľadu na ich počet presiahne hrubú sumu 1.600,00 Eur, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od potvrdenia objednávky a zrealizovania doručenia zásielok presahujúcich uvedený limit.

e) V prípade, že Zákazník uvedie číslo pevnej linky pri dátume prevzatia, súhlasí s tým, že sa musí zdržiavať na mieste pevnej linky v deň prevzatia. Zákazník zároveň berie na vedomie, že ak nebude v deň prevzatia zásielky na uvedenom čísle pevnej linky zastihnuteľný a na adrese pevnej linky sa nebude nikto nachádzať, Poskytovateľ nie je povinný vykonať nasledujúce: potvrdiť objednávku alebo prevziať novú objednávku. V prípade, že Zákazník zruší zmluvu, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi príslušný poplatok.

f) Zákazník berie na vedomie, že preberá plnú zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť údajov o zásielke v objednávke ako aj na samotnej zásielke. V prípade využitia dobierky, táto suma môže byť prevedená iba Zákazníkovi. Dobierky môžu byť odoslané len na slovenské číslo účtu. Poskytovateľ nemá a nemôže preverovať žiadne iné právne vzťahy (občianskeho alebo právneho charakteru) medzi Zákazníkmi využívajúcimi jeho služby, okrem preverovania zodpovednosti Poskytovateľa vyplývajúcej z dohôd medzi Zákazníkmi a treťou stranou.

g) V prípade, že Zákazník nebude môcť byť počas realizácie objednávky v kontakte s Poskytovateľom, môže v objednávke uviesť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená podávať inštrukcie ohľadne zásielky namiesto Zákazníka. Pre tento prípad sa Zákazník zaväzuje sa prebrať všetky riziká a materiálnu a právnu zodpovednosť za každé právne prehlásenie a doklad kontaktnej osoby, ktoré sú právne vymožiteľné, pričom Poskytovateľ počas celej doby trvania právneho vzťahu nemá žiadnu povinnosť za žiadnych podmienok preverovať charakter vzťahu medzi Zákazníkom a kontaktnou osobou ani právo na riadenie kontaktnej osoby.

h) V prípade, že Zákazník chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku V. bodu 2. VOP, je povinný podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy zaslaním vyplneného listu e-mailom alebo poštou na nasledujúcu adresu: LASER-SK, spol. s r. o., Stöcklova 14, 085 01 Bardejov alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade, že Zákazník podá prehlásenie o odstúpení od zmluvy e-mailom alebo cez webovú stránku, Poskytovateľ musí okamžite potvrdiť prijatie prehlásenia o odstúpení e-mailom. Vyššie uvedené prehlásenie môže byť podané iba Zákazníkom. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, že požiadal o zahájenie kuriérskej služby pred uplynutím doby na odstúpenie od zmluvy, toto právo na odstúpenie od zmluvy nemôže využiť.

Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám.

2. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

a) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné formuláre pre Zákazníka – a to poštovné objednávky, potvrdenia objednávky a iné špeciálne formuláre (napr. nahlášku prepravy, prepravný list, faktúru, atď.). V zmysle tohto ustanovenia Poskytovateľ prehlasuje a Zákazník berie na vedomie, že toto vyhlásenie sa vzťahuje len na povinnosť Poskytovateľa poslať Zákazníkovi nevyplnené formuláre a nezahŕňa preverenie obsahu formulárov, ktoré vyplnil Zákazník a ktoré boli poslané priamo partnerom Poskytovateľa, resp. preverenia obsahu formulárov poslaných naspäť Poskytovateľovi. Povinnosťou Poskytovateľa je len poslať vyplnené formuláre svojím partnerom.

b) Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade požadovania cenovej ponuky pošle zúčastneným osobám cenovú ponuku vrátane podmienok zásielky. Za predpokladu, že niekto bude požadovať cenovú ponuku telefonicky, Poskytovateľ môže vyhovieť požiadavke len ak druhá strana súhlasí, aby sa kontaktovali aj e-mailom. Ak druhá strana napriek tomu, že telefonicky požiada o zaslanie cenovej ponuky a oznámi Poskytovateľovi telefonicky aj svoju emailovú adresu, na ktorú očakáva zaslanie cenovej ponuky, ale nezašle Poskytovateľovi predmetnú žiadosť aj emailom, Poskytovateľ nezodpovedá za to, ak druhej strane nebude na email zaslaná žiadna cenová ponuka.

c) Poskytovateľ je povinný cez email potvrdiť Zákazníkovi elektronicky zaslanú písomnú objednávku požadujúcu službu a k e-mailu pripojiť aj prepravný doklad na vytlačenie, ak to partner Poskytovateľa vyžaduje.

d) Poskytovateľ riadi, organizuje a dopravuje k partnerovi objednávky prijaté elektronicky.

e) Na vykonanie služby objednanej Zákazníkom, Poskytovateľ musí uzavrieť prepravnú zmluvu, ako aj ostatné náležité zmluvy s partnerom alebo iným Poskytovateľom potrebné na prepravu zásielky a splniť ďalšie povinnosti súvisiace s prepravou zásielky. Poskytovateľ musí uzavrieť prepravnú zmluvu a iné zmluvy s treťou stranou a so svojím partnerom vo vlastnom mene, ale v prospech zákazníka, na jeho riziko a náklady.

f) Poskytovateľ by mal pri poskytovaní prepravných služieb postupovať na základe zásady hospodárnosti a bezpečnosti zásielky, a to najmä pri výbere kuriéra alebo prepravcu, určovaní cesty prepravy, ako aj vo všetkých ostatných svojich povinnostiach. V prípade, ak Poskytovateľ pri poskytovaní služieb nemôže uplatniť zásadu hospodárnosti aj zásadu bezpečnosti, Poskytovateľ by mal podniknúť všetky nevyhnutné kroky na to, aby bola vybraná možnosť, ktorá bude v najlepšom záujme zákazníka.

g) Prepravca je povinný postupovať podľa pokynov Zákazníka. Ak Poskytovateľ príjme objednávku, ktorá ohrozuje ekonomické alebo bezpečné doručenie zásielky, prepravca by mal o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Zákazníka. Ak zákazník zopakuje objednávku v písomnej podobe, Poskytovateľ je povinný túto objednávku uskutočniť na riziko a náklady zákazníka.

h) Počas doby trvania právneho vzťahu musí byť Poskytovateľ v kontakte so Zákazníkom, ktorý si objednal prepravu zásielky, ako aj so svojím partnerom zodpovedným za prepravu. Poskytovateľ je tiež povinný zabezpečiť tok informácií, poskytnúť možnosť podania sťažnosti, návrhov alebo iných pripomienok a prehlásení medzi Zákazníkom a partnerom.

Títo klienti môžu, podľa tejto zmluvy, získať informácie aj priamo na webovej stránke partnera Poskytovateľa, ktorý je zodpovedný za prepravu zásielky, alebo na webovej stránke Poskytovateľa: https://www.kurierske-sluzby.sk/sledovanie-zasielky

i) Pre zefektívnenie vzťahu so Zákazníkmi, Poskytovateľ zabezpečuje klientovi tzv. zákaznícke centrum priamo v sídle firmy resp. pobočke, a to počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00. Zamestnanci Poskytovateľa prostredníctvom tohto zákazníckeho centra môžu poskytovať informácie klientom na základe identifikačného čísla objednávky a/alebo čísla nákladného listu. Telefonické rozhovory uskutočnené v rámci tohto zákazníckeho centra nie sú Poskytovateľom nahrávané, preto informácie poskytnuté telefonicky alebo iné verbálne prehlásenia nemožno vysledovať.

Kontaktné údaje zákazníckeho centra: + 421 907 214 073 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

j) Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Zákazníkovi faktúry na všetky náklady, ktoré vznikli počas doby platnosti objednanej služby, t.j. na náklady za služby, za ktorých poskytnutie je Poskytovateľ zodpovedný, ako aj na náklady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zákona alebo iných ustanovení VOP alebo zmluvy Zákazníkom (napríklad pokuty, doplnkové dane, opravné prostriedky požadované treťou stranou, škody iné náklady). Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je oprávnený preverovať dôvody vzniku a charakter nákladov, pokút, opravných prostriedkov, atď., ktoré vznikli v dôsledku správania sa Zákazníka, prípadne v dôsledku ním vykonaných prehlásení, resp. iných Zákazníkom zrealizovaných úkonov. Poskytovateľ tiež nie je povinný začať akékoľvek konanie spochybňujúce alebo preverujúce vznik takýchto nákladov.

VII. PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA SLUŽIEB

1. POVINNOSTI ODOSIELATEĽA

1.1. Pravidlá vzťahujúce sa na obsah zásielky

Bez ohľadu na to, či je Odosielateľ a Zákazník-Objednávateľ tá istá osoba, Odosielateľ je povinný zaistiť, aby bol obsah zásielky v súlade s platnými právnymi predpismi a VOP.

Obsah zásielky nemôže tvoriť materiál alebo vec, ktorého preprava je zakázaná zákonom alebo VOP. Niektoré veci a materiály definované vo VOP zmluvy môžu byť doručené iba v súlade so stanovenými podmienkami. Príloha č. 1 obsahuje zoznam vecí vylúčených z prepravy a veci, ktoré možno doručiť iba za určitých podmienok. Veci s energetickým zdrojom sú balené tak, aby sa predišlo ich neúmyselnej aktivácii.

Poskytovateľ nie je povinný preverovať, či obsah zásielky je vylúčený z prepravy, alebo či je ho možné doručiť iba za určitých podmienok. Ak sa však počas doručovania zistí, že obsah zásielky je vylúčený z prepravy alebo potrebné podmienky na doručenie neboli úplne splnené, potom zásielka nebude doručená Adresátovi. Zákazník a Odosielateľ sú zodpovední spoločne a nerozdielne za zásielkou spôsobené poškodenie života, zdravia a fyzickej integrity osôb, ako aj vecí a vybavenia Poskytovateľa, resp. partnera Poskytovateľa a iných vecí. Zákazník a Odosielateľ sú povinní zaplatiť Poskytovateľovi odškodné a iné dodatočné náklady (napríklad náklady na vrátenie zásielky, nové balenie, náhradu škody, atď.) v prípade, že tieto náklady vznikli práve v dôsledku nedodržania platných právnych predpisov a VOP zo strany Zákazníka a/alebo Odosielateľa.

1.2. Balenie, zalepenie, adresa

1.2.1.Bez ohľadu na to, či je Odosielateľ a Zákazník tá istá osoba, Odosielateľ je povinný zaistiť, aby bola adresa Adresáta riadne uvedená, a aby balenie zodpovedalo bezpečnostným potrebám obsahu zásielky.

1.2.2.Balenie zásielok: Zásielky primerané vlastnostiam, povahe, veľkosti a hmotnosti obsahu majú byť zabalené tak, aby sa predišlo poškodeniu obsahu vo vnútri. Obal má byť čistý, svetlej farby, nemal by sťažovať čitateľnosť adresy a brániť trvácnemu vyznačeniu adresy a iných označení na balíku. Ochranný obal z výroby tovaru nie je považovaný za postačujúci prepravný obal.

1.2.3.Zalepenie zásielky: Obal, vnútorné a vonkajšie balenie a zaviazanie musia vylúčiť prístup k obsahu zásielky bez zjavného poškodenia balenia.

1.2.4.Vyznačenie adresy na zásielke: Zásielky má byť označená jasnou čitateľnou adresou. Poskytovateľ, resp. kuriér neprevezme zásielku, na ktorej sa akokoľvek manipulovalo s adresou. Celé meno Adresáta musí byť vyznačené na zásielke. Na zásielke možno uviesť aj niekoľko mien Adresáta. Je potrebné jasne rozlíšiť adresu Odosielateľa od adresy Adresáta. Údaje adresy musia byť napísané latinkou a arabskými číslicami (pre okresy, ulice, čísla, byty, poschodia, prípadne rímskymi číslicami) čitateľne na zásielke, na obale alebo na adresnom liste priloženom k zásielke - atramentovým perom, guľôčkovým perom, alebo tlačou – najmä v prípade adresného listu priloženému k zásielke alebo iných relevantných dokumentoch. Adresný list môže byť zavesený, prilepený alebo všitý na zásielke tak, aby sa predišlo jeho strate pri manipulácii so zásielkou. Adresa Adresáta sa uvádza po dĺžke na vrchnej strane zásielky na poukážke na dodanie.

Odosielateľ uvádza na zásielke nasledovné údaje:

meno Adresáta (adresátov) alebo názov;

miesto určenia zásielky - názov lokality;

lokalizácia adresy - ulica, názov verejného priestoru, číslo (číslo katastru), vchod;

bližšia adresa - poschodie a číslo bytu;

PSČ, mesto;

v prípade zásielok do zahraničia sa uvádza aj krajina a telefónne číslo zahraničného Adresáta.

V prípade, že je na balíku uvedených viac Adresátov, Poskytovateľ bude považovať prvú uvedenú adresu za vratnú adresu. Ak je jedna adresa adresou pošty, Poskytovateľ využije inú adresu.

1.3. Nedoručenie a vrátenie zásielky odosielateľovi

1.3.1. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej, neúplnej alebo nesprávnej - neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito VOP zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), Poskytovateľ si vyžiada od Objednávateľa inštrukcie ako ďalej postupovať pri preprave zásielky. V prípade, že Objednávateľ podá k nedoručiteľnej zásielke Poskytovateľovi ďalšie inštrukcie, je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi zaplatiť aj cenu podľa Cenníka Poskytovateľa za plnenie týchto ďalších inštrukcií.

1.3.2. Povinnosť Poskytovateľa zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Objednávateľovi. V tomto prípade rovnako patrí Poskytovateľovi cena za spiatočnú prepravu.

VIII. VYÚČTOVANIE A PLATBA POPLATKOV ZA SLUŽBY

1. VYÚČTOVANIE

1.1. V prvom rade Zákazník - Odosielateľ platí poplatok na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom za využitie služieb uvedených vo VOP (ďalej len: „služby“). Zákazník berie na vedomie, že ak objednávka bližšie neurčuje fakturačné informácie, Poskytovateľ uvedie na faktúre údaje Zákazníka. Objednávateľ berie na vedomie, že vystavená a zaslaná faktúra nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

1.2. Príloha č. 2 VOP obsahuje tabuľku cien poplatkov za služby. Celková cena služby vypočítaná prostredníctvom kalkulačky poplatkov na webovej stránke Poskytovateľa, ktorá sa využíva pri zadaní objednávok, sa môže od celkovej ceny uvedenej na faktúre vystavenej Poskytovateľom mierne líšiť. Ak vznikne rozdiel medzi sumou vypočítanou kalkulačkou pri zadávaní objednávky a sumou uvedenou vo faktúre - vystavenej po zaplatení - (kvôli metóde platby s percentom z DPH a programu vystavovania faktúr), Zákazník nie je zaviazaný uhradiť možné dodatočné poplatky, ktoré vznikli zo spomínaného rozdielu.

1.3. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade platby sumy v inej mene než v eurách uvedených vo faktúre, Poskytovateľ je oprávnený požadovať vo faktúre vyrovnanie rozdielu, ak je ku dňu vzniknutia dlhu voči Poskytovateľovi na základe výmenného kurzu vypočítaná hodnota v eurách menšia než hodnota v pôvodnej faktúre.

Zároveň zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nemá právo na náhradu alebo kompenzáciu, ak je ku dňu vzniknutia dlhu voči Poskytovateľovi na základe výmenného kurzu vypočítaná hodnota v eurách väčšia než hodnota v pôvodnej faktúre.

1.4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že ak bola objednávka odoslaná, Zákazník týmto požaduje začatie doručovateľskej služby a týmto momentom zároveň začína plynúť Zákazníkovi 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s bodom 2. článku V. VOP. V prípade, že Zákazník v rámci tejto 14-dňovej lehoty odstúpi od zmluvy, je zároveň povinný zaplatiť Poskytovateľovi za služby, ktoré boli vykonané od momentu začatia doručovateľskej služby až do momentu odstúpenia od zmluvy.

Ak Zákazník alebo Odosielateľ odstúpi od zmluvy uzavretej na základe objednávky v momente, keď už kuriér zodpovedný za zásielku odišiel na miesto odoslania, Zákazník alebo Odosielateľ, okrem svojich všeobecných povinností, sú povinní zaplatiť 50% z poplatku za doručenie a cestovné náklady, ako aj iné náklady, ktoré vznikli začatím doručovateľskej služby uskutočnenej partnermi Poskytovateľa ako márny výjazd.

Navyše, Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade zaplatenia platby vopred refunduje stranu, ktorá uskutočnila platbu, tou časťou platby, ktorá presiahla hodnotu služby vykonanej Poskytovateľom a to v lehote 14 dní od uskutočnenia služby. V prípade, ak zákazník odstúpil od celej objednávky, Poskytovateľ sa mu zaväzuje vrátiť celú čiastku v lehote do 14 dní od upovedomenia Zákazníka o jeho odstúpení. Ak Zákazník využije svoje právo odstúpiť od zmluvy až po začatí plnenia zásielkovej služby, suma, ktorú zákazník zaplatí sa vypočíta na základe plnej výšky protiplnenia vrátane dane.

Zákazník taktiež berie na vedomie, že ak on alebo Odosielateľ z akéhokoľvek dôvodu vyplnil prepravný doklad ručne a z toho dôvodu si partner Poskytovateľa prevzal hotovosť za doručenie balíka priamo od Odosielateľa a následne nevrátil hotovosť Zákazníkovi, ktorý zaplatil partnerovi, potom je Poskytovateľ oprávnený odčítať 50% z poplatku zaplateného vopred, a to vystavením faktúry Zákazníkovi alebo osobe hradiacej náklady, na 50% z neuhradeného servisného poplatku bez ohľadu na to, či je Poskytovateľ schopný splniť dohodnuté povinnosti alebo ich splniť len sčasti kvôli prepravnému dokladu vyplnenom ručne.

1.5. Zákazník berie na vedomie, že ak sa údaje o zásielke uvedené v objednávke líšia od údajov, ktoré získali partneri Poskytovateľa po vykonaní potrebných opatrení, (ide najmä o údaje o hmotnosti alebo rozmeroch zásielky), a v dôsledku rozdielnej hmotnosti alebo veľkosti zásielky sa zmení výška poplatkov a/alebo v súvislosti s tým vzniknú ďalšie náklady, Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru zákazníkovi so sumou vo výške takéhoto poplatku a Zákazník je povinný tento dodatočný poplatok uhradiť Poskytovateľovi do 8 dní od prijatia danej faktúry.

1.6 Za rozhodujúcu hmotnosť pre určenie ceny prepravy sa považuje hmotnosť stanovená partnerom Poskytovateľa v jeho operačných priestoroch (depo, sklad, prekladisko) na určenom vážiacom zariadení, ktoré podlieha pravidelnej kontrole Slovenského metrologického ústavu, resp. ním poverenou organizáciou. Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor. Hmotnosť zásielky uvedená na prepravných dokumentoch Odosielateľom alebo Objednávateľom má len informatívny charakter

1.7. Servisný poplatok je ustanovený Poskytovateľom. Pokiaľ ide o ceny v rámci colných kvót, Poskytovateľ upovedomí svojho Zákazníka o nových poplatkoch na svojej webovej stránke 15 dní pred uvedením zmenených poplatkov.

Zákazník platí nový poplatok počnúc prvým dňom platnosti nových poplatkov.

1.8. Poskytovateľ ma právo vyžadovať servisný poplatok a iné poplatky súvisiace so zásielkou počas jedného roka od poslania zásielky.

1.9. Zákazník berie na vedomie, že ak sa odosielateľ alebo osoba hradiaca poplatky oneskorí s platbou voči Poskytovateľovi, nedodržaním posledného možného termínu platby uvedeného na faktúre, Poskytovateľ má okrem dlžnej sumy právo na úroky z omeškania, a to za každý deň omeškania vo výške v zmysle platnej právnej úpravy v rámci obmedzení určených zákonom.

1.10. Navyše zákazník berie na vedomie, že ak Poskytovateľ začne akýkoľvek proces na získanie splatných dlhov alebo inej sumy voči osobe hradiacej náklady, potom je tiež oprávnený aj na vymáhanie nákladov súvisiacich s týmto procesom.

2. SPÔSOB PLATBY

Zákazník môže platiť za služby nasledujúcimi spôsobmi:

2.1. PayPal Zákazník zaplatí vopred prevodom, o ktorom príde Poskytovateľovi upozornenie. PayPal vydáva potvrdenie platby Poskytovateľovi. Poskytovateľ pošle Zákazníkovi faktúru vrátane DPH elektronicky - podľa toho ako to bude uvedené v objednávke.

2.2. GP Webpay (bankovou kartou): týmto spôsobom môže Zákazník vykonať platobnú povinnosť prevodom vopred zo svojej bankovej karty. Webová stránka počas 3 - 5 sekúnd posunie Zákazníka na GP Webpay platobnú platformu, kde bude môcť vložiť svoje informácie a vykonať platobnú povinnosť. Faktúra mu bude poslaná elektronicky.

2.3. Trustpay/Bankový prevod : týmto spôsobom môže Zákazník vykonať platobnú povinnosť prevodom vopred cez svoj internet banking. Webová stránka počas 3 - 5 sekúnd posunie Zákazníka na Trustpay platobnú platformu odkiaľ si vyberie svoju banku a následne bude presmerovaný do svojho internet banking, kde bude môcť vložiť svoje informácie a vykonať platobnú povinnosť. Faktúra mu bude poslaná elektronicky do 14 dní. V prípade využitia platby prostredníctvom bankového prevodu bez presmerovania platformou Trustpay, Zákazník po vykonaní objednávky dostane potvrdenú objednávku e-mailom. Bankové informácie pre zaplatenie sú uvedené na stránke www.kurierske-sluzby.sk/kontakty. Platením zo svojho bankového účtu si zákazník vie potvrdiť platbu zaslaním potvrdenia o prevode. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ pošle potvrdenie objednávky a prepravný doklad až po prijatí potvrdenia o zaplatení a až následne sa kuriér dostaví na dohodnutú adresu miesta odoslania. V prípade vrátenia platby bude Zákazník vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na jeho účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredloží do 5 pracovných dní, bude mu zaslaná platba cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.

2.4. Platba na dobierku: Zákazník si určí v rámci zadávania objednávky na webovej stránke, či Poskytovateľ bude požadovať od Adresáta sumu za zásielku / Dobierku/.

Poplatok za prepravu nie je možné platiť v hotovosti u kuriéra .

Zároveň Zákazník v rámci objednávky uvedie aj informácie k dobierke. Výška dobierky by mala byť prevedená na účet Zákazníka do 14 pracovných dní alebo na účet špecifikovaný Zákazníkom, ale používaný inou osobou, pričom Zákazník plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov správcu účtu. Platba na dobierku je prípustná iba pri partnerov Poskytovateľa GLS, TOPTRANS v rámci vnútroštátneho doručovania zásielok a Českej republiky.

Zákazník berie na vedomie, že ak v objednávke uvedie nesprávne číslo bankového účtu resp. IBAN na prevod peňazí prijatých z platby na dobierku, Poskytovateľ je zodpovedný iba za peňažný prevod na uvedený účet a nemá povinnosť ani právo preverovať pravosť uvedeného účtu a toho, komu patrí, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, že prevod na daný účet neprebehne v poriadku. Ak sa suma prevedená na nesprávne uvedený účet vráti k Poskytovateľovi, Poskytovateľ si môže danú sumu ponechať v súlade s pravidlom o zodpovednej úschove.

Zákazník tiež berie na vedomie, že Poskytovateľ je oslobodený od akejkoľvek kompenzácie, zodpovednosti alebo povinnosti, ak suma získaná z platby na dobierku a prevedená na bankový účet určený Zákazníkom nie je sprístupnená správcovi účtu z dôvodov, ktoré zasahujú účet.

Zákazník je povinný v objednávke uviesť spôsob úhrady dobierkovej sumy adresátom. Pri platbe dobierkovej sumy v hotovosti sa cena za dobierkovú službu nemení, pri platbe dobierkovej sumy platobnou kartou je účtovaný poplatok podľa cenníka, ktorý je zákazník povinný uhradiť dodatočne, v prípade, že táto skutočnosť nebola pri objednávaní prepravy uvedená.

IX. SLUŽBY

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY (pozri poplatky v Prílohe č. 2)

1.1. Doručovateľské služby: po vyzdvihnutí zásielky od Odosielateľa sa dodanie vykoná do 24 hodín Poskytovateľovým partnerom na základe informácií dodaných Poskytovateľom a podľa objednávky.

1.2. Expresné doručovateľské služby: podľa týchto služieb, Poskytovateľov partner prevezme zásielku od Odosielateľa a odnesie ju do miesta spracovania, kde je zásielka uchovaná, uskladnená a spracovaná. Následne bude zásielka doručená Poskytovateľovým partnerom v rámci tuzemska nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí, v rámci členských štátov Európskej Únie najneskôr do 3 pracovných dní a v ostatných krajinách najneskôr do 5 pracovných dní.

1.3. Dolu uvedené služby sú považované ako dodatočné špeciálne služby:

spracovanie dodávky za účelom monitorovania

časovo záručná služba – výhradne s partnermi uvedenými na internetovej stránke

služba na dobierku

1.4. Poplatok za zásielku bude vyplatený podľa pravidiel uvedených kapitole 6.

2. VYZDVIHNUTIE ZÁSIELKY

2.1. Vyzdvihnutie zásielky sa vykonáva v dátume uvedenom v písomnej objednávke Odosielateľovom pracovnom mieste alebo na uvedenej adrese. Poskytovateľ neinformuje Zákazníka o hodine vyzdvihnutia jeho partnerom. Presný čas vyzdvihnutia stále závisí od trasy zvozu zásielok, ktorý realizuje kuriér zamestnaný Poskytovateľovým partnerom, čiže je individuálny.

2.2. Vyzdvihnutie zásielok sa vykonáva prostredníctvom kuriéra zamestnaného Poskytovateľovým partnerom, na základe zmluvy uzavretej medzi Zákazníkom a Poskytovateľom.

2.3. Zákazník nie je povinný byť prítomný na adrese vyzdvihnutia v prípade, že nie je tá istá osobou ako Odosielateľ. Zákazník potvrdzuje, že ani Poskytovateľ a ani Poskytovateľov partner nemajú povinnosť overiť vzťah medzi Zákazníkom a Odosielateľom, ale iba vyžiadať vytlačené dokumenty a preukaz totožnosti Odosielateľa alebo poprípade informácie o osobe prítomnej na adrese Odosielateľa. V prípade dôvodného podozrenia – Poskytovateľ a jeho partner bude požadovať, aby Odosielateľ na mieste preukázal že zásielka neobsahuje zakázané alebo nelegálne veci. Ak Odosielateľ nesúhlasí s touto požiadavkou, kuriér je oprávnený odmietnuť prebratie zásielky a v takej situácii sa budú aplikovať pravidlá o odmietnutí vyzdvihnutia zásielky uvedené v bode 1. článku V. VOP.

2.4. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb a vyzdvihnutie zásielky partnerom Poskytovateľa je potvrdené dokumentom Poskytovateľa alebo jeho partnera, na ktorom bude uvedený dátum a čas vyzdvihnutia zásielky, informácie o Poskytovateľovi alebo jeho partnerovi a tento dokument bude podpísaný kuriérom.

2.5. Ak po kontrole zásielky kuriér dospeje k záveru, že príslušná zásielka predstavuje hrozbu pre jeho osobnú bezpečnosť alebo že nie je vhodná na prepravu kvôli vybaveniu, ktoré má k dispozícii, v súlade s Prílohou č. 1 VOP môže odmietnuť prevzatie zásielky.

3. VEĽKOSTNÉ A HMOTNOSTNÉ LIMITY ZÁSIELKY

Zásielky sú doručované Poskytovateľovým partnerom, jeho prepravným prostriedkom, s veľkostnými a hmotnostnými limitmi podľa VOP partnerov Poskytovateľa – GLS a TOPTRANS

X. DORUČENIE ZÁSIELKY

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ DORUČENIA ZÁSIELKY

1.1. Poskytovateľov partner doručí zásielku na adresu uvedenú Odosielateľom na zásielke alebo v prislúchajúcom dokumente, okrem prípadu ak Adresát uvedie inú adresu.

1.2. Ak nebude umožnené doručenie zásielky, Poskytovateľov partner alebo Poskytovateľ na základe informácie danej jeho partnerom upovedomí o tom Adresáta, ak to bude možné telefonicky.

1.3. Poskytovateľ sa bude snažiť dodržať svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb aj v prípade nesprávnej alebo neidentifikovateľnej adresy miesta odoslania alebo miesta určenia (najmä, ak nie je možné lokalizovať presné miesto určenia). V prípade nemožnosti doručenia zásielky z vyššie uvedených dôvodov však Poskytovateľ nie je povinný nahradiť škodu a je oprávnený Zákazníkovi alebo osobe nesúcej náklady vystaviť faktúru na plnú sumu vykonanej služby.

2. MIESTO DORUČENIA

2.1. DORUČENIE DOMOV

Na území krajiny Poskytovateľov partner doručí všetky zásielky domov.

2.2. NEPRIAME DORUČENIE

V prípadoch ustanovených zákonom namiesto Adresáta - fyzickej osoby zásielku doručí Poskytovateľov partner PO nájdenej na danej adrese alebo osobe oprávnenej vyzdvihnúť zásielku namiesto Adresáta – na mieste uvedenom Zákazníkom, resp. Odosielateľom.

Nie je možné nepriamo doručiť:

Zásielku so zaznamenanou chybou;

Zásielku so špeciálnym doručením „do vlastných rúk“;

Zásielku na dobierku;

Všetky zásielky, ktorých nepriame doručenie je vylúčené zákonom alebo ak sa na tom strany dohodnú;

Zásielku, ktorej nepriame doručenie od Odosielateľa je odmietnuté Adresátom.

Poskytovateľov partner upovedomí Adresáta o príchode zásielky, ktorá nemôže byť nepriamo doručená.

2.3. Zásielky nie je možné doručiť do P.O.BOX.

3. DORUČENIE ZÁSIELKY PRE OSOBU OPRÁVNENÚ PRÍJMAŤ

3.1. Osoba oprávnená prijať zásielku je Adresát, splnomocnenec Adresáta alebo iná osoba oprávnená preberať zásielky namiesto Adresáta.

3.2. Poskytovateľov partner má právo doručiť akýkoľvek druh zásielky pre Adresáta. Zmluva o poskytovaní služieb je považovaná za riadne splnenú Poskytovateľom vtedy, ak je zásielka riadne doručená osobe oprávnenej na prijatie zásielky.

3.3. Osoba oprávnená na prijatie zásielok adresovaných právnickým osobám, podnikateľským subjektom bez právnej subjektivity alebo iným organizáciám (ďalej „organizácia“) je osoba, ktorá má právo konať v mene organizácie. Poskytovateľ a jeho partner zvážia, či je zásielka adresovaná organizácii alebo fyzickej osobe v prípade, ak je na zásielke okrem mena a adresy organizácie uvedené aj meno fyzickej osoby a z uvedeného nie je zrejmé, komu je zásielka určená

3.4. Osoba oprávnená preberať zásielky je tiež zodpovedná za doručenie zásielky Adresátovi podľa všeobecných pravidiel občianskeho práva.

4. POTVRDENIE FAKTÚRY

4.1. Osoba vyzdvihujúca zásielku je povinná potvrdiť prevzatie svojim podpisom po zaznamenaní dátumu a času doručenia na príslušnom doručovacom dokumente.

4.2. V prípade, že osoba, ktorej je zásielka určená sa nenachádza v čase doručenia na danej adrese, osoba preberajúca zásielku je povinná preukázať svoj vzťah k Adresátovi. V prípade odmietnutia podpisu prebratia zásielky, Poskytovateľ prostredníctvom svojho partnera vráti zásielku Odosielateľovi, pričom zároveň uvedie dôvod vrátenia zásielky.

4.3. Zásielka registrovaná a adresovaná Adresátovi, ktorý nevie písať, neovládla latinskú abecedu, je slepý alebo z nejakého iného dôvodu nespôsobilosti spojeného s jeho fyzickým stavom, musí byť doručená v prítomnosti plnoletého svedka, ktorý vie písať. Svedok – po preukázaní svojej spôsobilosti – podpíše príslušný dokument svojim vlastným menom na adrese doručenia zásielky. Svedok a Adresát sú povinní preukázať kuriérovi svoju totožnosť.

4.4. Zásielku určenú neplnoletej osobe alebo osobe, ktorá má opatrovníka, ktorá je zbavená spôsobilosti na právne úkony, doručí Poskytovateľ prostredníctvom svojho partnera zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi danej osoby. Zástupca aj opatrovník sa musia preukázať rozhodnutím alebo iným relevantným dokumentom vydaným kompetentným orgánom.

4.5. V prípade smrti Adresáta – fyzickej osoby, alebo v prípade likvidácie právnickej osoby alebo zániku právneho subjektu bez právnej subjektivity alebo inej organizácie, Poskytovateľ musí okamžite prostredníctvom svojho partnera vrátiť zásielku Odosielateľovi.

5. PRIJATIE VRÁTENEJ ZÁSIELKY, VRÁTENIE

5.1. Poskytovateľ je povinný prostredníctvom svojho partnera prijať späť nesprávne doručenú zásielku aj keď je rozbalená a to hlavne jej obsah, uvedie dôvody nesprávneho doručenia a vráti poplatok účtovaný za doručenie. Po jej zabalení a uvedení dôvodu nesprávneho doručenia Poskytovateľ zaistí správne doručenie zásielky.

5.2. Po vydaní dokladu o zúčtovaní dobierky, Poskytovateľ neprijme späť zásielku na dobierku doručenú v súlade s predpismi.

5.3. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej, neúplnej alebo nesprávnej - neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito VOP zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), Poskytovateľ si vyžiada od Objednávateľa inštrukcie ako ďalej postupovať pri preprave zásielky. V prípade, že Objednávateľ podá k nedoručiteľnej zásielke Poskytovateľovi ďalšie inštrukcie, je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi zaplatiť aj cenu podľa Cenníka Poskytovateľa za plnenie týchto ďalších inštrukcií.

5.4. V prípade, že zásielku nie je možné doručiť z dôvodov, ktoré nemôžu byť pripisované zodpovednosti Poskytovateľa ani jeho partnera, potom Poskytovateľ prostredníctvom svojho partnera vráti zásielku Odosielateľovi s uvedením príčiny.

XI. UPOZORNENIA A SŤAŽNOSTI

1. INFORMÁCIE

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať svojich klientov o akejkoľvek zásadnej zmene týkajúcej sa podmienok poskytovania služieb.

1.2. Poskytovateľ oznámi prostredníctvom e-mailu alebo zverejnením na svojej internetovej stránke, aby na to upozornil tých, ktorých sa to týka:

Všeobecné obchodné podmienky

Aplikované poplatky

Stále telefónne číslo, iné kontaktné informácie

Akékoľvek ďalšie informácie verejného záujmu

2. OZNÁMENIA A SŤAŽNOSTI UŽIVATEĽOV

2.1. Podľa platnej legislatívy, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre Zákazníka možnosť podať bez poplatkov pripomienky týkajúce sa poskytovaných služieb (ďalej sťažnosti).

2.2. Zákazníci môžu podať sťažnosti:

a) Faxom

b) Telefonicky

c) Písomne

d) Písomnou Pripomienkou Odosielateľa

e) Akoukoľvek ďalšou vhodnou cestou (napríklad e-mailom, telegramom).

2.3. Sťažnosť je pripomienka, v ktorej zákazník tvrdí, že služby poskytované Poskytovateľom sú sčasti alebo celkom v rozpore s právnymi predpismi alebo s VOP. Poskytovateľ eviduje všetky sťažnosti týkajúce sa čiastočnej straty alebo poškodenia poštovej zásielky alebo oznámenia a potvrdenia o náhrade škody.

2.4. Zákazník je oprávnený podať sťažnosť Poskytovateľovi do 30 dní odo dňa, od kedy sa dozvedel o udalosti, ktorej sa sťažnosť týka, no najneskôr v lehote šiestich mesiacov od kedy sa udalosť stala, inak mu toto právo zanikne.

2.5. Poskytovateľ je povinný overiť sťažnosti v transparentnom a férovom konaní a bez poplatku.

2.6. V prípade ústnej sťažnosti, Poskytovateľ bude konať bezodkladne, v nevyhnutnom rozsahu bude preverovať danú skutočnosť a poskytne všetky potrebné informácie. Poskytovateľ prerieši sťažnosť a oboznámi s výsledkom Zákazníka v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní.

2.7. Pri písomných sťažnostiach (listom, faxom, elektronicky), sa za deň podania sťažnosti považuje deň doručenia písomnej sťažnosti. Poskytovateľ upovedomí sťažovateľa v písomnej forme o výsledkoch prešetrenia, v lehote 5 dní v prípade služieb poskytovaných na území Slovenskej republiky, v prípade poskytovaných medzinárodných služieb v lehote 15 dní od prijatia vyrozumenia sťažnosti od zahraničného článku Poskytovateľovho partnera. Pokiaľ ide o vyrozumenie sťažnosti zahraničného článku Poskytovateľovho partnera zaslané s oneskorením, tuzemský dodávateľ, ktorý je zodpovedný za plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, nenesie zodpovednosť za omeškanie, ak vykonal všetko pre to, aby včas poskytol informácie dodané jeho zahraničným článkom.

2.8. Poskytovateľ uchováva dôkazy o všetkých podaných sťažnostiach.

2.9. Ak Zákazník neobdrží oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti od Poskytovateľa alebo ak Poskytovateľ nesplní svoju povinnosť odpovedať v lehote, sťažovateľ má právo obrátiť sa na príslušné orgány v lehote 30 dní od doručenia odpovede alebo ak po uplynutí lehoty odpoveď nedostane.

XII. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 12.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 12.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:

7.1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

7.3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

7.4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.

7.5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

 

7.6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

7.7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

7.8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

7.9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

7.10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

7.11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

7.12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

7.13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

7.14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

a) zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

b) oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

c) v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

d) konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

7.15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.

7.16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

7.17 Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

8.1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: LASER - SK, spol. s r.o., Stöcklova 14, 085 01 Bardejov, IČO 36 501 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle: +421 907 214 073;

8.2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 12.1. tohto článku;

8.3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 12.1. tohto článku;

8.4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

8.5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

8.6. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

8.7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

8.8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 12.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

9.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 12.8.

9.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

9.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

9.5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

9.6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

9.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

9.8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

9.9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

10.1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

10.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

10.3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

10.4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

11. Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA, ZÁSTUPCU A POŠTOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA TÝKAJÚCICH SA OCHRANY ÚDAJOV A DÔVERNOSTI

Poskytovateľovi zamestnanci, poverení členovia a spolupracovníci majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť a ochranu údajov – aj po ukončení pracovného vzťahu, členstva, poverenia alebo spolupracovníckeho vzťahu – v rovnakom rozsahu ako Poskytovateľ sú zodpovední za akékoľvek porušenie týchto povinnosti.

XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA PLNENIE SLUŽIEB

1.Ak Poskytovateľ neposkytuje služby v súlade so zmluvou, je zodpovedný za poškodenie, stratu, zničenie zásielky alebo chýbajúci obsah zásielky podľa VOP, zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník a ďalších platných právnych predpisov.

1.1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb, ak k nej došlo z dôvodov, ktoré nevznikli na strane Poskytovateľa, a to:

vyššou mocou: vojny, sabotáže, výtržnosti, bombové útoky alebo iné núdzové stavy, prírodné pohromy, požiare, štrajky, bombové hrozby alebo v prípade iných opatrení prijatých príslušnými orgánmi na obranu štátu;

za obsah zásielky, ak je zásielka nevhodne zabalená;

ak zásielka bola zadržaná slovenskými alebo zahraničnými orgánmi alebo ak bolo dodanie znemožnené z dôvodu postupu slovenských alebo zahraničných orgánov;

za škodu spôsobenú porušením zákona alebo prostredníctvom spáchania trestného činu treťou osobou, okrem Poskytovateľa;

ak Klient (Zákazník, Odosielateľ, Adresát) spôsobil škodu porušením zákona alebo prostredníctvom spáchania trestného činu;

ak bola škoda spôsobená vlastnosťami obsahu zásielky, chybami balenia, ktoré nemohli byť spozorované zvonku alebo nesprávnym adresovaním;

ak Zákazník nevytlačil formuláre zaslané Poskytovateľom a nezaslal ich Odosielateľovi alebo Zákazník/Odosielateľ vyplnil formulár takým spôsobom, že zabránil Poskytovateľovi vykonať prepravu v súlade s podmienkami stanovenými v objednávke alebo to splnil s oneskorením;

ak príslušný formulár zaslaný Poskytovateľom nebol u Odosielateľa v deň vyzdvihnutia zásielky vinou Zákazníka a/alebo Odosielateľa a preto je Odosielateľ povinný predložiť ho na mieste odoslania priamo kuriérovi, a z tohto dôvodu, údaje poskytnuté v objednávke sú odlišné od údajov uvedených v príslušnom formulári a/alebo Poskytovateľ nebol schopný splniť doručenie zásielky v súlade s podmienkami stanovenými v objednávke a/alebo Poskytovateľ splnil doručenie zásielky s oneskorením;

o nepriamych škodách a ušlom zisku

za škodu a ušlý zisk spôsobený omeškaným doručením z dôvodov na strane partnera Poskytovateľa

Ak sa to preukáže, vyššie zmienené škody nepatria do zodpovednosti nasledujúcich osôb:

Poskytovateľa: v prípade chybného balenia a nesprávneho adresovania, alebo ak škoda bola spôsobená z dôvodov mimo oblasti jeho činnosti, alebo ak škoda bola spôsobená inou osobou než tou, ktorá utrpela škodu, s výnimkou plnenia podľa dohody.

Zákazníka a Odosielateľa, najmä Adresáta: ak škoda nebola spôsobená vinou chybného balenia a nesprávneho adresovania, najmä ak škoda nebola spôsobená obsahom a vnútornými vlastnosťami zásielky, tieto osoby sú povinné dosvedčiť hodnotu obsahu, balenia a rozsahu škôd

1.2. Pokiaľ ide o nepriame doručenie, zodpovednosť Poskytovateľa je prenesená na osobu, ktorá preberá zásielku, spolu s prepravením zásielky a príslušná osoba zodpovedá Adresátovi podľa všeobecných predpisov občianskeho práva.

2. NÁHRADA ŠKODY

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ O NÁHRADE ŠKODY

2.1. Zákazník si môže uplatniť nárok na náhradu škody voči Poskytovateľovi písomne v lehote šiestich mesiacov, počnúc pätnástym dňom od prebratia zásielky, najmä v prípade chýbajúcej alebo poškodenej zásielky a po spísaní príslušného protokolu.

2.2. Zákazník môže písomne oznámiť nárok na náhradu škody počnúc pätnástym dňom od prebratia zásielky v prípade oneskoreného dodania zásielky.

2.3. V prípade poškodenia, straty zásielky alebo straty obsahu zásielky, s cieľom posúdiť a vysporiadať nárok Zákazníka na náhradu škody, sťažnosť má byť podaná písomne alebo zaznamenaná v ústnom protokole u Poskytovateľa.

2.4. Ak Poskytovateľ nemôže vziať späť zásielky, ktoré boli nesprávne doručené a nemôže ich doručiť podľa pravidiel, zásielka sa považuje za stratenú.

2.5. Poskytovateľ má právo overiť nárok na náhradu škody, okrem prípadov keď:

a) poskytovateľ prebral a poškodil zásielku alebo ak

b) odosielateľ umožnil Adresátovi uplatniť jeho právo overenia náhrady škody

2.6. Poskytovateľ môže požadovať odôvodnenie prijatého opatrenia v prípade spôsobenia škody, ak nárok na náhradu škody súvisí s poškodením zásielky alebo chýbajúcim obsahom.

3. SPÔSOBY OZNÁMENIA NÁROKU NA ODŠKODNENIE

3.1. Ak Poskytovateľ určil poškodenie alebo stratu zásielky a následne ohodnotil výšku škody do 30 dní, písomne o tom oboznámi zákazníka.

3.2. Ak si chce Zákazník uplatniť nárok na náhradu škody voči Poskytovateľovi, má ho o tom písomne upovedomiť do 3 dní od doručenia zásielky.

3.3. Nárok na náhradu škody v súvislosti s poškodením zásielky alebo s čiastočnou alebo úplnou stratou obsahu môže byť adresovaný v písomnej forme.

3.4. V prípade že Poskytovateľ zistí poškodenie zásielky alebo nedostatok v jej obsahu v akejkoľvek fáze doručovania, zaznamená to v protokole a uvedie aj rozsah poškodenia. Poškodená zásielka alebo zásielka s nedostatkom v obsahu bude zaslaná spolu aj s protokolom.

3.5. V takýchto prípadoch Adresát alebo jeho splnomocnenec – v určitých situáciách aj Odosielateľ – prevezme zásielku a v protokole uplatní nárok na náhradu škody (prípadne spolu s vyhlásením ohľadom skutočností, ktoré sú uvedené v protokole). Protokol má byť podpísaný a zdôvodnený.

3.6. Ak poškodenie alebo nedostatok v obsahu zásielky nie sú priznané, písomne sa o tom upovedomí Poskytovateľ v lehote troch pracovných dní.

4. ROZHODOVANIE O NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, VYPLATENIE

4.1. V prípade poškodenia, straty zásielky alebo v prípade úplného alebo čiastočného nedostatku v jej obsahu, nárok na náhradu škody predložený na základe protokolu bude vyhodnotený Poskytovateľom v lehote 30 dní. Zákazník bude o výsledkoch písomne vyrozumený.

4.2. Ak je žiadosť opodstatnená, Poskytovateľ príjme opatrenia v lehote 8 kalendárnych dní od posúdenia nároku na náhrady škody.

4.3. V prípade úplného alebo čiastočného odmietnutia žiadosti, Poskytovateľ písomne vyrozumie Odosielateľa o dôvodoch takéhoto postupu.

5. ROZSAH NÁHRADY

5.1. V prípade poškodenia, nedostatku, straty alebo zničenia obsahu zásielky, Poskytovateľ je povinný poskytnúť kompenzáciu nasledovne:

V prípade straty alebo úplného zničenia zásielky s garantovaným termínom/časom, ale bez deklarovanej hodnoty, suma kompenzácie bude vyplatená Poskytovateľom vo výške pätnásť-násobku poplatku za službu.

Pre doručenie zásielky na dobierku so špeciálnou službou, Poskytovateľ zodpovedá až do výšky sumy na dobierku, ak zásielka bola zaslaná bez vyplatenia sumy na dobierku alebo ak bola vyplatená nižšia suma.

Zákazníci berú na vedomie a súhlasia, že Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za kompenzáciu vznikajúcu z toho, že iná osoba okrem Zákazníka si nárokuje sumu zásielky na dobierku a ak Poskytovateľ už zaplatil Zákazníkovi alebo osobe ním poverenej plnú sumu zásielky na dobierku a môže to potvrdiť príslušnými dokumentmi.

6. POSTUP V PRÍPADE NÁJDENIA ZÁSIELOK PO VYROVNANÍ NÁHRADY ŠKODY

V prípade, že zásielka alebo časť jej obsahu bola nájdená po zaplatení sumy na odškodnenie, Poskytovateľ o tom upovedomí odškodnenú stranu. Ak Poskytovateľ vráti zásielku odškodnenej strane, odškodnená strana nebude povinná vrátiť sumu vykonanej kompenzácie. Ak odškodnená strana neodpovie na oznámenie v lehote 8 dní od neúspešného doručenia zásielky, Poskytovateľ usúdi, že Zákazník sa vzdal zásielky alebo časti jej obsahu.

7. POVINNOSTI NAHRADIŤ POPLATOK

7.1. Poskytovateľ nahradí nesprávne určený alebo nesprávne vyplatený poplatok pri preberaní zásielky, rozdiel v poplatku, najmä poplatok za nesplnenú službu – po zistení tejto skutočnosti – Zákazníkovi alebo inej osobe určenej v zmluve ako osobe nesúcej náklady, ak je to osoba odlišná od Zákazníka.

7.2. Poskytovateľ nahradí plnú sumu v prípade, že Zákazník alebo Odosielateľ odstúpia od zmluvy – požiadajú o vrátenie zásielky v mieste prebratia – pred odoslaním zásielky z dôvodov na strane Poskytovateľa, ak zásielka bola vrátená bez dosiahnutia cieľa, ak Poskytovateľ neplnil v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo ak zásielka prevzatá ako krehká sa poškodila.

7.3. Zákazníci berú na vedomie, že ak odídu z miesta prevzatia skôr ako tam dorazí kuriér – a on už v tej chvíli cestuje na dané miesto – potom je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi plnú sumu spolu s nákladmi uvedenými v bode 6.1.

7.4. Poskytovateľ nahradí časť zaplatených poplatkov v nasledujúcich situáciách (čiastočná náhrada poplatku):

Rozdiel v poplatku, ak Zákazník alebo osoba nesúca náklady – ak je to osoba odlišná od Zákazníka – zaplatili vyšší poplatok ako je stanovené a môže to byť dokázané Poskytovateľovými dokumentmi alebo dokumentmi súvisiacimi so zásielkou.

Rozdiel medzi vyplatenou sumou a novo stanovenou sumou, ak Zákazník alebo Odosielateľ požiadajú Poskytovateľa pred doručením o zmenu špeciálnych služieb alebo o zmenu cieľovej adresy a na základe novej adresy alebo dodatočnej služby, má byť zaplatená nižšia suma.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DORUČENIE

8.1. V prípade oneskoreného doručenia zásielky s garantovaným termínom doručenia, Poskytovateľ je povinný zaplatiť náhradu škody okrem prípadov, keď je preukázané, že oneskorenie bolo spôsobené z nevyhnutných dôvodov, mimo rámca jeho právomoci.

8.2. Pre oneskorené doručenie zásielky bez garantovaného termínu doručenia, Poskytovateľ nemá povinnosť zaplatiť náhradu škody.

8.3. Ak doručenie prevzatej zásielky nie je vykonané v lehote 15 dní v rámci tuzemska, zásielka bude považovaná za stratenú, a preto za účelom náhrady škody sa budú aplikovať pravidlá o strate zásielky, ak sa strany nedohodnú inak.

8.4. V prípade, že zásielka považovaná za stratenú sa nájde, bude doručená. Ak sa zásielka doručí, vyplatené odškodné už nebude uhradené späť Poskytovateľovi.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA

9.1. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že je rovnako zodpovedný za záväzky ako všetci klienti, tak ako je uvedené v objednávke alebo v tomto dokumente (napríklad zodpovednosť za neuhradenie platby osobou nesúcou náklady alebo pokiaľ ide o povinnosti Odosielateľa).

9.2. Podľa bodu 1.2 Zákazníci súhlasia s tým, že vzhľadom na sprostredkúvajúcu povahu služieb, môžu adresovať všetky vyhlásenia týkajúce sa služieb iba Poskytovateľovi a môžu vyžadovať informácie a vyhlásenia iba od neho. Avšak, ak zákazníci vstúpia do priameho kontaktu s Poskytovateľovým partnerom, sú povinní nahradiť škodu Poskytovateľovi za vznik možnej ujmy, spolu s dodatočnými nákladmi.

9.3. Zákazník a Poskytovateľ preberajú plnú hmotnú zodpovednosť za škody spôsobené Poskytovateľovi vzniknuté v dôsledku porušenia platných právnych predpisov a VOP. V tomto zmysle, Zákazník a/alebo Odosielateľ nahradia Poskytovateľovi škodu, ktorú utrpel, a to najmä, ale nie výlučne spôsobenú:

Poskytnutím falošných alebo pravdivých osobných údajov, ale označených ako patriacich niekomu inému

Rozporné, falošné, chybné alebo zavádzajúce znaky ostatných údajov obsiahnutých v objednávke

Chybné, falošné alebo zavádzajúce vyplnenie formulárov zaslaných Poskytovateľom alebo takým spôsobom, ktorý by mohol zamedziť Poskytovateľovi vykonať doručovanie v súlade s touto dohodou alebo s právnymi predpismi

Nesúlad s ustanoveniami a s požiadavkami vzťahujúcimi sa na balenie zásielok

Zásielka obsahujúca zakázané alebo nelegálne predmety alebo upravené predmety, ktoré nespĺňajú požiadavky alebo, ktoré privedú Poskytovateľa do omylu týkajúceho sa skutočných údajov obsahu zásielky

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z poskytovania týchto služieb, ak ich VOP výslovne neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú:

Príloha č. 1: Veci vylúčené z prepravy; veci, ktoré je možné prepraviť len za určitých podmienok

Príloha č. 2: Cenník, poplatky a zľavy, Služby a podmienky Poskytovateľových partnerov

Príloha č. 3: Odporúčané balenie zásielky

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú prioritne riešiť mimosúdnou cestou.

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak sa časť týchto VOP stane neplatnou, nezrušujú sa celé VOP, ale ostávajú v platnosti v rozsahu, v akom sa nestali neplatnými.

5. VOP uvedené v tomto dokumente sa môžu meniť len písomne.

 

V Bardejove, dňa 22.12.2021, LASER - SK, spol. s r. o. - Branislav Lazor, konatel'

Príloha č. 1

1. Veci vylúčené z prepravy; veci, ktoré je možné prepraviť len za určitých podmienok:

a. Položky vylúčené z prepravy

akékoľvek alkoholické a tabakové výrobky, vrátane cigariet a tabaku;

lieky, drogy, halucinogénne a psychotropné látky, jedy a prekurzory;

akékoľvek zbrane: strelné zbrane , vzduchové a rezné zbrane (guľovnice, brokovnice, strelivo, súčasti strelnej zbrane, nože, sekera, munícia, atď.), atď.;

akékoľvek nebezpečné látky a materiály: výbušné materiály, výbušniny, horľavé materiály (napríklad: benzín, nafta, olej, vykurovací olej, skvapalnený plyn), jedovaté a žieravé látky, rádioaktívne materiály, toxické materiály, infekčné materiály alebo ktoré majú vysoké riziko infekcie, nebezpečné roztoky pre ľudí a akékoľvek iné materiály, ktoré môžu mať vďaka svojim vlastnostiam nepriaznivý vplyv na prepravujúci personál a na iné zásielky, ktoré sa s nimi budú prepravovať, a veci, ktoré obsahujú takéto látky alebo materiály;

plyn, pyrotechnické zariadenia (napríklad: plynové spreje);

hasiaci prístroj a tlakové nádoby;

živé alebo mŕtve zvieratá a rastliny, potraviny;

kožušina a kožušinové odevy;

lekárske vzorky (vrátane tkanivových vzoriek a moku);

ostatky a popol po zosnulom;

veci a potraviny podliehajúce rýchlej skaze, nákazlivé veci a veci vzbudzujúce odpor;

veci citlivé na zmeny teploty, ktoré si počas ich prepravy vyžadujú ochladzovanie alebo ohrievanie;

veci urážajúce náboženské cítenie;

peniaze v hotovosti (bankovky alebo mince) v akejkoľvek mene;

platobné prostriedky nahradzujúce peniaze v hotovosti: napríklad bankové karty, debetné karty, stravné lístky, poukážky na dovolenku, vkladné knižky (vrátane podielových listov a tiež predplatené telefónne karty, aktivované SIM karty a nevyužité pečiatky, sporiteľné knižky);

plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, nosiče dát a záznamy na nich

deklarovaná hodnota služby, preprava cenných vecí;

colné diaľničné známky;

drahé kovy a kamene, šperky s drahými kameňmi, výrobok obsahujúci drahý kov, alebo kameň;

veci, ktoré nemôžu byť ničím nahradené alebo výhradné exempláre;

umelecké diela, obrazy, plátno na ráme;

porcelán a keramické veci, poháre, vázy, sanita, sochy;

akékoľvek sklo, zrkadlá, okná, rámy, dvere, svetlíky

akýkoľvek nábytok, alebo časti nábytku, starožitný nábytok;

kytice kvetov; živé kvety, korene a stromy

svietidlá

veci balené vo vreciach, plastových vrecúškach, plátenných vrecúškach;

nesprávne zabalené kvapalné látky;

nesprávne balené veci;

rozbalené veci;

poškodené veci;

balík adresovaný len pošte; P.O.Box, Poste Restante

akékoľvek iné materiály, veci a nástroje, ktoré ohrozujú ľudský život, zvieratá, životné prostredie, verejnú a štátnu bezpečnosť, kuriéra, jeho kolegov a dopravné prostriedky, ktorými sa realizuje preprava zásielky.

b. Veci, ktoré môžu byť prepravované za určitých podmienok:

LCD alebo plazmové obrazovky, plazmové monitory, obrazovky CRT, LED obrazovky;

paletový nábytok (požiadavka: použitie silnej lepiacej pásky);

kufor bez balenia

c. Kuriér môže odmietnuť vyzdvihnúť zásielku aj v nasledujúcich prípadoch:

zásielka je viditeľne nesprávne zabalená;

zásielka je upevnená reťazou alebo lanom

nezabalenú zásielku

zásielku, ktorá nie je označená adresami odosielateľa a príjemcu

Kuriér je oprávnený odmietnuť vyzdvihnutie zásielky z dôvodov vyššie uvedených v bode 1. tejto prílohy.

2. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ nesmie delegovať alebo sprostredkovať prepravu zásielky, ktorá nie je v súlade s internými prepravnými podmienkami daného Poskytovateľovho partnera.

3. Zásielky, ktoré sú upevnené reťazou alebo lanom, nemôžu byť prevziaté na doručenie, pretože obal sa môže otvoriť alebo zovrieť na pásovom dopravníku, ktorý triedi zásielky a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

4. Poskytovateľ má právo požadovať zábezpeku, ak sa doručuje nasledujúci tovar: živočíšne výrobky, starožitnosti a umelecké diela, colné diaľničné známky, drahý kov (všetky drahé kovy), peniaze a obchodovateľné položky (vrátane nielen hotovosti, bankoviek, poukážok, vkladných knižiek alebo podielových listov, ale aj predplatené telefónne karty, aktivované karty SIM a nevyužité pečiatky).

5. Poskytovateľ má právo pri doručovaní umeleckých diel, váz, obrazov alebo šperkov (v súlade s internými prepravnými podmienkami Poskytovateľovho partnera) požadovať od Zákazníka fotografie vecí, ktoré sa majú doručiť, a certifikáty spolu s dokladmi hodnoverne preukazujúcimi pravosť a hodnotu týchto vecí, pričom tieto dokumenty musia byť podpísané Zákazníkom. Zákazník môže byť požiadaný o predloženie predmetných dokumentov buď z e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo zo zákazníckeho centra.

Okrem vyššie uvedených dokumentov, Zákazník je povinný predložiť aj vyhlásenie o jeho zodpovednosti, spolu so všetkými ďalšími oficiálnymi dokumentmi na prepravu nasledovných vecí: tovar, ktorý presahuje hodnotu 1.000,- Eur, bižutéria, šperky alebo iné veci z drahých kovov alebo drahokamov (vrátane priemyselného diamantu), legálne drogy, lieky a zdravotnícke výrobky, lekárske vzorky (vrátane tkanivových vzoriek a moku), mikroprocesory a elektronických súčiastok.

6. Zákazník je zo zákona povinný hlásiť Poskytovateľovi v prípade, že zásielka je kvalifikovaná ako nebezpečný tovar, a informovať Poskytovateľa o čísle a kategórii podľa pravidiel OSN. Zákazník musí odovzdať bezpečnostný list pre všetky nebezpečné veci, ktoré majú byť prepravované aj v rámci Európskej únie.

7. Prepravca má právo odmietnuť akúkoľvek zásielku, ktorá nie je vo vlastníctve Zákazníka alebo nie je odoslaná na účet Zákazníka, ktorá nie je riadne zabalená na hromadnú prepravu, alebo predstavuje riziko poškodenia.

8. V súlade s prepravnými podmienkami partnera, Poskytovateľ nepreberá objednávky na prepravu nasledovného: nesprávne zabalený tovar, veci podliehajúce rýchlej skaze, infekčné alebo odpor vzbudzujúce ostatky po zosnulom, živé zvieratá alebo rastliny, ovocie, šampanské, cigarety a ďalšie tabakové výrobky.

9. Z prepravy, resp. doručenia môžu byť vylúčené aj tie veci, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto VOP, resp. v tejto prílohe, ale Poskytovateľovi partneri ich majú uvedené v rámci svojich vlastných všeobecných obchodných podmienok v zozname vecí vylúčených z prepravy, resp. v zozname vecí, ktorých preprava je možná len za určitých podmienok.

10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zoznamu vecí uvedeného v tejto prílohe.

Príloha č. 2

Poplatky a zľavy, Služby a podmienky Poskytovateľových partnerov

A. Cenník, poplatky a zľavy Poskytovateľa

(sú uvedené na web stránke www.kurierske-sluzby.sk/cennik)

B. Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom týchto partnerov podľa ich VOP:

Partner Poskytovateľa: Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia - VOP

1. Maximálna hmotnosť jedného balíka (kusu) nesmie presiahnuť hmotnosť 40 kg a maximálne rozmery jedného balíka (kusu) nesmú presiahnuť dĺžku 200 cm ako aj súčet 1 x dĺžky a 2 x výšky a 2 x šírky nesmie presiahnuť 300 cm.

2. GLS doručuje zásielky v rámci územia Slovenskej republiky do 24 hodín. Pre vnútroštátnu prepravu je poskytnutá možnosť dobierky.

3. Pri využití služieb od GLS nie je potrebné vytlačenie prepravného lístka. GLS ponúka možnosť on-line sledovania balíka a takisto možnosť upozornenia e-mailom o predpokladanom príchode kuriéra.

4. Vyzdvihnutie zásielok sa vykonáva v čase od 8:00 do 17:00. Ak je zásielka objednaná do 14:00, tak jej vyzdvihnutie bude uskutočnené na nasledujúci pracovný deň.

5. Všeobecné Obchodné podmienky spoločnosti GLS sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:

www.gls-group.eu/SK/sk/vseobecne-obchodne-podmienky

 

Partner Poskytovateľa: TOPTRANS EU, a. s. - VOP

1. Zasielateľ zaisťuje prepravu zásielok od 0,1 kg do 3 000 kg, zásielok s hmotnosťou jednotlivých kusov do 1 500 kg, dĺžkou do 3,5 m, šírkou do 1,9 m, výškou do 2,2 m a objemom do 8 m3.

2. TOPTRANS EU, a. s. doručuje zásielky v rámci územia Slovenskej republiky do 24 hodín. Pre vnútroštátnu prepravu je poskytnutá možnosť dobierky.

3. Pri využití služieb od TOPTRANS EU, a s. nie je potrebné vytlačenie prepravného lístka. TOPTRANS EU, a. s. ponúka možnosť on-line sledovania balíka a taktiež možnosť upozornenia cez sms o predpokladanom príchode kuriéra pri doručení.

4. Ak je zásielka objednaná do 14:00, tak jej vyzdvihnutie bude uskutočnené na nasledujúci pracovný deň.

5. Všeobecné Obchodné podmienky spoločnosti TOPTRANS EU , a. s. sú prístupné na nižšie uvedenom odkaze:

https://www.toptrans.cz/preprava/data/2022-09-23-01-46-00-Zasielatelske-podmienky-systemu-TOPTRANS-platne-od-1.-10.-2022.pdf

Príloha č. 3

Odporúčané balenie zásielky (viď http://www.kurierske-sluzby.sk/ako-spravne-zabalit-zasielku)

© 2014 - 2024 kurierske-sluzby.sk / Najlacnejšia kuriérska preprava / Facebook / visamastercardvisa 3d securemastercard 3d securetrustpay